DHKT

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

Tác giả : TS. Nguyễn Thanh Liêm

NSX - NXB: Tài chính

Số trang : 590

Năm xuất bản :2014

Danh mục : Sách quản trị tài chính.

 

Chúng ta ai cũng có thể nhận thấy một cách rõ ràng vẻ bên ngoài bận rộn của hoạt động kinh doanh. Thực sự đó là một quá trình dịch chuyển  mà đúng hơn – đó là một quá trình chuyển hóa các đầu vào thành các đầu ra – Những sản phẩm hay dịch vụ. Cổ máy sản xuất nằm ở trung tâm của sự chuyển hóa này lên tục sử dụng đầu vào: Lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị… để tạo ra sản phẩm dịch vụ. Hoạt động marketng bằng quá trình phát hiện, khám phá, phát triển các nhu cầu, đưa sản phẩm hay dịch vụ đến làm thỏa mãn nhu cầu – như là một sự dẫn hướng cho dòng chuyển hóa này.

 

Cung với dòng dịch chuyển này, mà đúng hơn là bên kia của dòng dịch chuyển vật chất, trên phương diện tiền tệ, đó là sự dịch chuyển không ngừng của các dòng tiền tệ. Những dòng dịch chuyển đó liên tục tạo ra các nguồn quỹ khác nhau chuyển hóa lẫn nhau như tài sản cố định, tồn kho, khoản phải thu, các khoản vay nợ… hình thành các chu trình có tốc độ vận động khác nhau. Như thế, công ty được xem là một tập hợp của các dòng dịch chuyển bao gồm dòng dịch chuyển kinh doanh, dòng dịch chuyển đầu tư và dòng dịch chuyển tài trợ.

 

Quản trị tài chính là các hoạt động nhằm phối trí các dòng tiền tệ trong doanh nghiệp nhằm đạt được mục tiêu của doanh nghiệp. Quản trị tài chính là một trong các chức năng có bản của quản trị doanh nghiệp. Chức năng quản trị tài chính có mối liên hệ mật thiết với các chức năng khác trong doanh nghiệp như: chức năng quản trị sản xuất, chức năng quản trị marketing, chức năng quản trị nguồn nhân lực.

 

Mục lục

Chương 1: vai trò, mục tiêu và môi trường của quản trị tài chính  

Chương 2: giá trị thời gian của tiền tệ 

Chương 3: phân tích tài chính

Chương 4: hoạch định tài chính 

Chương 5: quản trị vốn luân chuyển

Chương 6: ngân sách đầu tư

Chương 7: chi phí vốn và cấu trúc vốn

Chương 8: sát nhập và các hình thức tái cấu trúc công ty