DHKT

QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Tác giả : PGS.TS. Lê Thế Giới – TS. Nguyễn Thanh Liêm – Ths. Trần Hữu Hải

NSX - NXB :Lao Động - Xã Hội

Số trang :581

Năm xuất bản :2014

Danh mục :Sách quản trị chiến lược.


Người ta thường xem chiến lược như là sản phẩm của một quá trình hoạch định hợp lý được dẫn dắt bởi quản trị cấp cao, song không phải là tất cả. Trong rất nhiều trường hợp, các chiến lược có giá trị lại có thể phát sinh từ bên trong tổ chức mà không có sự hoạch định trước.

Quản trị chiến lược là một bộ phận quyết định quản trị và hành động xác định hiệu suất dài hạn của một công ty.  Quản trị chiến lược bao gồm các hành động liên tục: soát xét môi trường (cả bên trong lẫn bên ngoài); Xây dựng chiến lược, thực thi chiến lược và đánh giá kiểm soát chiến lược. Do đó, nghiên cứu chiến lược nhấn mạnh vào việc theo dõi và đánh giá các cơ hội và đe dọa bên ngoài trong bối cảnh các sức mạnh và điểm yếu bên trong.

Quản trị chiên lược có nguồn gốc là các chính sách kinh doanh, quản trị chiến lược kết hợp các chủ đề hoạch định dài hạn với chiến lược. Tuy nhiên, trái với quản trị chiên lược chính sách kinh doanh có định hướng quản trị chung, chủ yếu hướng vào bên trong quan tâm đến sự tích hợp hoạt động giữa các chức năng của tổ chức. Trong khi đó, quản trị chiên lược không chỉ quan tâm đến sự tích hợp các chức năng bên trong giống như chính sách kinh doanh mà còn nhấn mạnh hơn vào môi trường và chiến lược. Do đó, người ta sử dụng thuật ngữ chiến lược thay cho chính sách kinh doanh. 

MỤC LỤC:

Lời nói đầu

Chương 1: Giới thiệu về quản trị chiến lược

Chương 2: Tuyên bố viễn cảnh và sứ mệnh 

Chương 3: Phân tích môi trường bên ngoài 

Chương 4: Phân tích bên trong 

Chương 5: Tạo dựng lợi thế cạnh tranh thông qua các chiến lược chức năng 

Chương 6: Chiến lược cấp kinh doanh 

Chương 7: Các phương thức cạnh tranh

Chương 8: Chiến lược trong môi trường toàn cầu

Chương 9: Chiến lược công ty.

Chương 10: Thiết kế cấu trúc tổ chức và hệ thống kiểm soát.