DHKT

THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH 2016 (COMB2016)


HỘI THẢO

 

QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH 2016

(CONFERENCE ON MANAGEMENT AND BUSINESS COMB 2016)

 

CHỦ ĐỀ COMB 2016:

 

LIÊN KẾT – NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP MIỀN TRUNG-TÂY NGUYÊN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

 

THƯ MỜI VIẾT BÀI

 

Kính gửi: Quí nhà khoa học, quí doanh nhân, quí nhà quản lý và nghiên cứu chính sách.

 

Với sứ mệnh thúc đẩy khám phá, ứng dụng, chuyển giao tri thức khoa học kinh tế và quản lý, với mục tiêu chuyển giao tri thức khoa học quản trị và kinh doanh cho Doanh nghiệp địa phương, cũng như hỗ trợ cộng đồng kinh doanh tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu và hiệu quả, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Hội doanh nhân trẻ Đà Nẵng, tổ chức Hội thảo COMB 2016 với chủ đề “Liên kết – Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Doanh nghiệp Miền Trung-Tây Nguyên trong bối cảnh hội nhập”.

Hội thảo COMB 2016 nhằm tạo ra một môi trường trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà nghiên cứu về quản trị và kinh doanh trên toàn quốc về những thay đổi của môi trường kinh doanh dưới ảnh hưởng của toàn cầu hóa. Đặc biệt, đây sẽ là cơ hội để các nhà nghiên cứu gặp gỡ doanh nghiệp, Chính quyền, nhà hoạch định chính sách để tạo lập mối quan hệ liên kết giữa ba nhà, góp phần thúc đẩy việc chuyển giao tri thức vào thực tiễn quản trị và kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ một cách tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp Miền Trung-Tây Nguyên.

Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà doanh nghiệp, các nhà quản lý và các nhà nghiên cứu chính sách tham gia viết bài cho Hội thảo. Các nội dung mà hội thảo hướng đến trao đổi và thảo luận, nhưng không giới hạn, gồm:

§  Chiến lược liên kết và cạnh tranh của doanh nghiệp trong môi trường tự do hóa thương mại;

§  Các mô hình, xu hướng liên kết, mua bán và sát nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa;

§  Cơ hội, thách thức, rào cản văn hóa đối với liên kết của doanh nghiệp Miền Trung-Tây Nguyên;

§  Mô hình và giải pháp gia tăng liên kết để phát triển năng lực cốt lõi cho doanh nghiệp Miền Trung-Tây Nguyên;

§  Năng lực và giải pháp tích hợp vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp;

§  Nâng cao năng lực của lãnh đạo doanh nghiệp trong bối cảnh liên kết và hội nhập;

§  Đổi mới công tác quản trị trong môi trường liên kết toàn cầu;

§  Vai trò của hiệp hội, chính phủ và các bên hữu quan trong việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển quan hệ liên kết giữa các doanh nghiệp.

Ngoài các nội dung trên, hội thảo có thể trao đổi và thảo luận về các vấn đề thực tế phát sinh trong bối cảnh hội nhập và vấn đề liên kết của doanh nghiệp.

Thời hạn nộp bài và đăng ký tham dự:

§  Thời hạn nộp bài:                             trước ngày 10/08/2016

§  Đăng ký tham dự:                             08/09/2016

§  Dự kiến thời gian tổ chức:              Thứ Sáu, ngày 23 tháng 09 năm 2016

§  Địa điểm tổ chức:                            TP. Đà Nẵng

Cách thức nộp bài:

§  Bài viết gửi bằng file mềm theo định dạng file ms-word và gửi bài qua địa chỉ email: comb@due.edu.vn

Yêu cầu hình thức bài viết:

            Bài viết bằng tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Trang giấy A4, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, Single space, căn lề 2.5cm. Độ dài của bài viết không quá 7000 từ (*)

Thông tin liên lạc:

§  Website: http://due.udn.vn/vi-vn/nghiencuukhoahoc/nghiencuukhoahocds/cid/2480

§  Email: comb@due.edu.vn

§  Điện thoại: +84-914 135 723 / +84-511 3836 934 (Ban Thư ký)

Các bài viết sẽ được tập hợp, lựa chọn và biên tập để đăng trong kỷ yếu Hội thảo có giấy phép ISBN. Ban tổ chức mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác viết bài của Quí vị. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  

 

 

 

 

PGS. TS. VÕ THỊ THÚY ANH (đã ký)

____________________________________

(*) Mẫu bài viết Hội thảo tải tại đây: Mẫu bài viết COMB2016