DHKT

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp: từ lý thuyết đến thực tiễn

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp: từ lý thuyết đến thực tiễn

Chủ nhiệm: Nguyễn Xuân Lãn. Thành viên: Đinh Thị Lệ Trâm, Lê Thị Minh Hằng.

Mã số: BN2006. Năm: 2009. (05/09/2012)