DHKT

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đối với sự hài lòng của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Đà Nẵng

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đối với sự hài lòng của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Đà Nẵng

Chủ nhiệm TS Nguyễn Thị Bịch Thủy; PGS.TS Phạm Thị Lan Hương; ThS Phạm Ngọc Ái