DHKT

Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn. Thành viên: TS. Hoàng Tùng.

Phát triển khu vực kinh tế tư nhân là một chủ trương chiến lược trong việc thực hiện phát triển nền kinh tế thị trừng theo định hướng XHCN ở Việt Nam. Để đề xuất chính sách phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế cần phải đánh giá đúng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp theo thành phần. Đề tài đã xây dựng và tổng hợp được phương pháp luận và phương pháp cụ thể trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong quan hệ so sánh  với doanh nghiệp giữa các thành phần kinh tế. Vận dụng phương pháp này vào việc đánh giá, so sánh năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp theo thành phần kinh tế tại thành phố Đà Nẵng; đã chỉ ra được những thuận lợi và khó khăn trong việc khai thác những lợi thế nội sinh và ngoại sinh của các doanh nghiệp theo thành phần; những ưu điểm - hạn chế của các loại hình doanh nghiệp... từ đó đề xuất việc hoàn thiện các chính sách và các giải pháp nhằm phát huy lợi thế của các loại hình doanh nghiệp tại Đà Nẵng.