DHKT

Lịch tiếp SV HK2, 2022-2023

13/03/2023
TT HỌ VÀ TÊN TEL EMAIL THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
1 GS.TS. NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 935667888 sonnt@due.edu.vn 15h-17h, Ph họp tầng 5
2 PGS.TS. ĐÀO HỮU HÒA 903547789 hoadh@due.udn.vn 9h00 - 11h00 P.E201
3 TS. HOÀNG VĂN HẢI 773258395 haivh@due.edu.vn 7h30-9h30
Khoa QTKD
4 TS. LÊ THỊ MINH HẰNG hang.ltm@due.edu.vn 8-11h, VP khoa QTKD
5 TS. HUỲNH THỊ MỸ HẠNH 902905157 hanhhtm@due.edu.vn 14h-16h30 Khoa QTKD
6 TS. BÙI TRUNG HIỆP 935743555 hiepbt@due.edu.vn 14h-16h Phòng CTSV
7 TS. LÊ THỊ BÍCH NGỌC 915654059 ngoc.ltb@due.udn.vn 14h-16h
Phòng họp T5
8 TS. NGUYỄN NGỌC UYÊN PHƯƠNG phuongnnu@due.edu.vn 9h45 - 11h00 Phòng họp T5
9 TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THU 983417623 thu.ntb@due.edu.vn 9h00-11h00 VP Khoa QTKD
10 TS. BÙI THỊ MINH THU 914180006 thubtm@due.edu.vn 10h-11h/P Họp Tầng 5
11 TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY 905220099 thuyntb@due.edu.vn 10h-11h/P Họp Tầng 5
12 TS. NGUYỄN QUỐC TUẤN 914135723 tuannq@due.edu.vn 10h-11h/P Họp Tầng 5
13 THS. PHÙNG THỊ PHƯỚC AN 969563151 anptp@due.edu.vn 8h-9h
Phòng họp tầng 5
14 THS. TRÀ LỤC DIỆP 8:30-9:30 phòng họp tầng 5
15 THS. ĐINH THỊ THUỲ NA 905829246 nadtt@due.edu.vn 8:30-9:30 phòng họp tầng 5
16 THS. NGUYỄN VĂN LONG 905777948 longnv@due.edu.vn 7h30-9h30; p. họp tầng 5
17 THS. TRẦN ĐÌNH LONG 0935 111 466 longtd@due.edu.vn tiết 45
Phòng họp tầng 5 khu H
18 THS. NGUYỄN NGÂN 912720759 hann@due.edu.vn 8h30-9h30 phòng họp tầng 5
19 THS. NGUYỄN THUÝ HẰNG 363831700 Hangnguyen@due.udn.vn 10-11h phòng họp tầng 5
20 THS. TRƯƠNG DUY NHẬT PHƯƠNG phuongtdn@due.edu.vn 8g00-9g30; p. họp tầng 5
21 THS. NGUYỄN BẢO PHƯƠNG 985455333 Phuongnb@due.edu.vn 13h-15h phòng họp tầng 5
22 THS. NGÔ XUÂN THỦY 905117777 thuynx@due.edu.vn 9h45-11h15. P họp tầng 5
23 THS. NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂN 935330696 tranntb@due.edu.vn 15-16h VP Khoa QTKD