DHKT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

30/11/2022

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ký Quyết định Ban hành Chương trình Đào tạo Giáo dục Đại học ngày 14/09/2022:

Ngành: Quản trị nhan lực (Human Resource Management)

Mã ngành: 7340404

Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực (734040401)

Trình độ: Đại học

Văn bằng: Cử nhân:

Số tín chỉ: 134 tín chỉ

Thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo: Tải tại đây