DHKT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

30/11/2022

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng ký Quyết định Ban hành Chương trình Đào tạo Giáo dục Đại học ngày 14/09/2022:

Ngành: Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Mã ngành: 7340101

Chuyên ngành: 

- Quản trị kinh doanh tổng quát (734020101)

- Quản trị tài chính (734020102)

- Quản trị chuỗi cung ứng & Logistics (73402103)

- Kinh doanh số (73402104)

Trình độ: Đại học

Văn bằng: Cử nhân:

Số tín chỉ: 134 tín chỉ

Thông tin chi tiết về Chương trình đào tạo: Tải tại đây