DHKT

LỊCH TIẾP SINH VIÊN HK1, 2022-2023

12/09/2022
LỊCH TIẾP SV HK1, NĂM HỌC 2022-2023
TT HỌ - LÓT TÊN EMAIL TEL THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
1 TS. HOÀNG VĂN HẢI haihv@due.edu.vn 773258395 9h30'-10h30'
P. họp Nhà đa năng
2 TS. LÊ THỊ MINH HẰNG hang.ltm@due.edu.vn 9h30-10h30 / P. họp Nhà đa năng
3 TS. BÙI TRUNG HIỆP hiepbt@due.edu.vn 935743555 14h00-16h30 / P. Công tác Sinh viên/ Nhà đa năng
4 TS. LÊ THỊ BÍCH NGỌC ngoc.ltb@due.edu.vn 915654059 9h30-10h30/
P. họp Nhà đa năng
5 TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THU thu.ntb@due.edu.vn 983417623 7h30-9h30/P. họp nhà Đa Năng
6 TS. BÙI THỊ MINH THU thubtm@due.edu.vn 914180006 13h30-14h30 / P. họp Nhà đa năng
7 TS. NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY thuyntb@due.edu.vn 905220099 10 h -11 h/P. họp Nhà đa năng
8 TS. NGUYỄN QUỐC TUẤN tuannq@due.edu.vn 914135723 9h30-10h30 / P. họp Nhà đa năng
9 THS. PHÙNG THỊ PHƯỚC AN
10h -11h/P. họp Nhà đa năng
10 THS. TRÀ LỤC DIỆP 8h30-9h30/P.họp nhà đa năng
11 THS. ĐINH THỊ THUỲ NA nadtt@due.edu.vn 905829246 9h -10h/P. họp Nhà đa năng
12 THS. NGUYỄN VĂN LONG longnv@due.edu.vn 905777948 14h30-15h30/P. họp Nhà đa năng
13 THS. TRẦN ĐÌNH LONG longtd@due.edu.vn 865677318 9h30-10h30
Phòng họp nhà đa năng
14 THS. HOÀNG hahoang@due.edu.vn 935354966 9h30-10h30 / P. họp Nhà đa năng
15 THS. NGUYỄN THUÝ HẰNG hang.nt@due.edu.vn 363831700 9h30-10h30
Phòng họp nhà đa năng
16 THS. TRƯƠNG DUY NHẬT PHƯƠNG phuongtdn@due.edu.vn 14h-16h /P.họp nhà đa năng
17 THS. NGUYỄN SƠN TÙNG tungns@due.edu.vn 911333177