DHKT

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Quản trị nguồn nhân lực là giáo trình phục vụ công tác giảng dạy sinh viên ngành Quản trị nguồn nhân lực, ngành Quản trị kinh doanh và một số chuyên ngành khác tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Giáo trình có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các chương trình đào tạo thạc sĩ và cho các nhà thực hành quản trị nguồn nhân lực. 

Giáo trình gồm các chương học và các tác giả:
Chương 1 – Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực
                     Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Loan
Chương 2 – Phân tích và thiết kế công việc
                    Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
Chương 3 – Hoạch định nguồn nhân lực

                    Trần Thị Hằng, Nguyễn Quốc Tuấn

Chương 4 – Tuyển dụng nguồn nhân lực

                     Nguyễn Thị Bích Thu, Huỳnh Thị Mỹ Hạnh

Chương 5 – Quản trị thành tích

                    Nguyễn Quốc Tuấn, Phùng Thị Phước An

Chương 6 – Phát triển nguồn nhân lực
                    Nguyễn Thị Bích Thu, Trà Lục Diệp
Chương 7 – Tưởng thưởng nhân viên

                     Đinh Thị Thuỳ Na, Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Hằng