DHKT

PGS.TS. ĐÀO HỮU HÒA

 

 

 

Lý lịch Khoa học 

I.QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO.

Đại học

Hệ đào tạo

Chính quy tập trung

Nơi đào tạo

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Ngành học

Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Nước đào tạo

Việt Nam - Năm tốt nghiệp:1985

Sau Đại học

§Bằng Thạc sĩ chuyên ngành

§Nơi đào tạo

Quản trị Kinh doanh - Năm cấp:1997

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội

§Bằng Tiến sĩ chuyên ngành

§Nơi đào tạo

Kinh tế - Năm cấp bằng:2010

Đại học Đà Nẵng

Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Phát triển Kinh tế trang trại trên địa bàn Duyên hải miền Trung trong điều kiện CNH, HĐH.

Ngoại ngữ

Anh

Mức độ sử dụng:Nói, đọc, viết.

Pháp

Mức độ sử dụng: Đọc, viết.


II.QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN.

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 01/85-12/87

Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng

Giảng viên

Từ 01/88-12/1990

X380, Cục Kỹ thuật QK5

Phụ trách Kế hoạch

Từ 01/1991-04/2003

Trường Bách khoa Đà Nẵng và Đại học Đà Nẵng

Giảng viên

Từ 04/2003-06/2006

Phòng HCTH, Trường ĐHKT

Phó trưởng phòng, giảng dạy

Từ 06/2006 – 06/2010

Phòng HCTH, Trường ĐHKT

Trưởng phòng, giảng dạy

Từ 06/2010 – 03/2021

Trường Đại học Kinh tế

Phó hiệu trưởng, giảng dạy

Từ 03/2021 - Nay

Trung tâm Đào tạo Quốc tế; Trường Đại học Kinh tế

Giám đốc, giảng dạy


 

1.Các công trình nghiên cứu khoa học đã tham gia.

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Hoàn thiện phương pháp đánh giá dự án đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung

1998 - 2002

B98-14-19

Chủ nhiệm

2

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các trạng trại trên địa bàn khu vực Duyên hải niền Trung (Duyên hải Nam Trung bộ)

2003 - 2007

B2003-14-21

Chủ nhiệm

3

Giải pháp đảm bảo An sinh xã hội cho người dân thành phố Đà Nẵng đến năm 2015 và tầm nhìn 2020

2010

Đề tài cấp thành phố Đà Nẵng

Chủ nhiệm

4

Đẩy mạnh đánh bắt hải sản theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2007 - 2010

B2007 – ĐN04 - 21

Chủ nhiệm

5

Đẩy mạnh liên kết trong ngành dệt may Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung theo mô hình Cluster (nghiên cứu trường hợp QN – ĐN và Thừa Thiên – Huế)

2009 - 2012

B2009 – TDA02 – 16 TRIG

Chủ nhiệm

6

Một số giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn TP Đà Nẵng

2001 - 2002

Đề tài cấp Thành phố

Thư ký

7

Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành kinh tế - kỹ thuật và ngành công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2009

Đề tài cấp thành phố Đà Nẵng

Thành viên

8

Những giải pháp chủ yếu nhằm gắn kết giữa đào tạo với việc sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2002 - 2005

B2002-14-TĐ

Thư ký

9

Mở rộng liên kết kinh tế khu vực nhằm thúc đẩy việc hình thành các ngành công nghiệp bổ trợ tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (lấy Quảng Nam - Đà Nẵng làm điển hình nghiên cứu)

2007 - 2010

B2007-ĐN04-26-TĐ

Thư ký

10

Đánh giá nguồn lực và đề giải pháp phát triển kế bền vững cho hộ nghèo ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao

2012 - 2014

Đề tài cấp Tỉnh (Thừa Thiên – Huế)

Chủ nhiệm

11

Xây dựng mô hình sinh kế bền vững cho đồng bào người dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông

2015

Đề tài cấp Tỉnh (Đăk Nông)

Chủ nhiệm

 

 

2.Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố.

a.Các bài báo, báo cáo khoa học quốc tế.

TT

Tên công trinh

Tên tác giả

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Enhancing the role of Danang in developing logistic services on the east – west economic corridor

Hoa, Đao Huu

2010

Actes du Colloque International RUNSUD 2010 sur Les conditions d’une cooperation universitaire et scientifique Franco – Vietnamienne dans le contexte d’une societe globale de la connaissance

Nice, France


 

2.Các bài báo, báo cáo khoa học trong nước.

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2003

Tạp chí “Kinh tế và Phát triển”

2

Thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển trang trại ở vùng gò đồi khu vực QN - ĐN

2002

Tạp chí “Khoa học & Công nghệ”

3

Một số quan điểm về chuyển dịch cơ cấu lao động và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

2003

Tạp chí “Khoa học & Công nghệ”

4

Phát triển Kinh tế trang trại gắn liền với mục tiêu bền vững ở khu vực Duyên hải Nam Trung bộ,

2006

Tạp chí “Khoa học & Công nghệ”

5

Vai trò của trang trại gia đình trong quá trình phát triển một nền nông nghiệp bền vững.

2007

Tạp chí “Khoa học & Công nghệ”.

6

Sử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả kinh doanh trang trại trên địa bàn Duyên hải Nam Trung bộ.

2007

Tạp chí “Khoa học & Công nghệ”

7

Liên kết trong chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp của các địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: Thực trạng và giải pháp.

2008

Tạp chí “Khoa học & Công nghệ”.

8

Đổi mới giáo dục đại học là tiền đề quan trọng để thực hiện mục tiêu “Gắn đào tạo với nhu cầu xã hội.

2008

Tạp chí “Khoa học & Công nghệ”.

9

Bàn về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế.

2005

Kỷ yếu Hội thảo trong Chương trình cấp Nhà nước KX01.

10

Những giải pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hoá của các tỉnh Duyên hải miền Trung trước bối cảnh hội nhập kinh tế với ASEAN (AFTA) .

2004

Sách: “Toàn cầu hoá kinh tế: Những cơ hội và thách thức đối với miền Trung”

11

Đẩy mạnh phát triển ngành thuỷ sản ở Duyên hải miền Trung dưới tác động của toàn cầu hóa và yêu cầu phát triển bền vững.

2005

Sách “Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững”.

12

Một số giải pháp nhằm gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học & Triển khai ứng dụng giữa các trường đại học với thực tế địa phương

2005

Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc:“Đánh giá hoạt động KHCN 5 năm 2001 – 2005 và định hướng 2006 – 2010 trong lĩnh vực khoa học Kinh tế của các trường đại học”.

13

Gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn các tỉnh duyên hải miền Trung theo hướng sản xuất bền vững.

2003

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Toàn cầu hoá kinh tế: những cơ hội và thách thức đối với miền Trung”.

14

Phát triển dịch vụ tài chính siêu nhỏ (vi mô): Một hướng đi cần thiết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế cho đối tựợng dân nghèo ở nông thôn miền Trung.

2005

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Phát triển dịch vụ tài chính tại Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”.

15

Đẩy mạnh dịch chuyển lao động ngành công nghiệp TP Đà Nẵng theo hướng phát triển bền vững.

2003

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Toàn cầu hoá kinh tế: những cơ hội và thách thức đối với miền Trung”.

16

Một số biện pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc làm trên địa bàn TP Đà Nẵng

2004

Sách chuyên khảo: “Quản lý nguồn nhân lực ở VN: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

17

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh đánh bắt hải sản bền vững trên địa bàn Vùng DHNTB.

2013

Tạp chí “Kinh tế Phát triển”.

18

Rào cản và giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên.

2009

Tạp chí “Kinh tế Phát triển”

19

Các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thành phố Đà Nẵng trong việc phát triển dịch vụ logistics trên tuyến hành lang kinh tế Đồng – Tây.

2009

Tạp chí “Phát triển kinh tế”

20

Vấn đề di dân trong quá trình đô thị hóa - Từ lý luận đến định hướng chính sách.

2010

Tạp chí “Khoa học & Công nghệ”.

21

Phát triển dịch vụ y tế tư nhân ở Việt Nam: Những tồn tại hạn chế và giải pháp

2013

Tạp chí “Khoa học & Công nghệ”.

22

Real Estate market in Vietnam and formation to real estate bubble in last years.

2013

Tạp chí “Khoa học & Công nghệ

23

Đánh giá tiềm năng đánh bắt hải sản vùng Duyên hải Nam Trung bộ và chiến lược phát triển đánh bắt của Vùng đến năm 2020

2012

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Khai thác tiềm năng biển, đảo vì sự phát triển bền vững của Quảng Ngãi và miền Trung”

24

Cấu trúc thị trường lao động và vấn đề hiệu quả đào tạo tại các nước đang phát triển – Các giải pháp nhằm hạn chế mâu thuẫn tại Việt nam.

2009

Tạp chí “Sinh hoạt lý luận”.

25

Phản biện xã hội và việc phát huy vai trò phản biện xã hội của các hội khoa học trong bối cảnh hiện nay.

2009

Tạp chí “Sinh hoạt & Lý luận”.

26

Enhancing the role of Danang in developing logistic services on the east – west economic corridor

2010

Actes du Colloque International RUNSUD 2010 sur Les conditions d’une cooperation universitaire et scientifique Franco – Vietnamienne dans le contexte d’une societe globale de la connaissance

Nice, France

27

Liên kết giữa các địa phương Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong chính sách phát triển các khu công nghiệp.

2009

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ “Liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên”.

28

Đẩy mạnh liên kết trong chuỗi giá trị nông sản của các trang trại vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

2009

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Bộ “Liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên”.

29

Đổi mới nội dung, cơ chế quản lý nhằm gắn kết giữa nhà trường và xã hội trong nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

2010

Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc: “Đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về kinh tế - quản trị kinh doanh trong các trường đại học phục vụ phát triển KTXH”

30

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của nghiên cứu sinh tại cơ sở đào tạo.

2009

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Toàn quốc “Gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo tiến sĩ trong các cơ sở đào tạo sau đại học”.

31

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt hải sản cho ngư dân vùng Duyên hải Nam Trung bộ.

2010

Kỷ yếu “Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN”,

32

Phát triển bền vững dịch vụ y tế tư nhân trong điều kiện Kinh tế thị trường ở Việt Nam

2011

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phát triển nhanh và bền vững KT – XH khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên”

33

Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển các dịch vụ logistics ở nước ta trong hội nhập quốc tế.

2011

Sách chuyên khảo “Logistics: Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam”

34

Hiệu quả đầu tư công với yêu cầu tái cấu trúc hoạt động đầu tư trong nền kinh tế.

2012

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển KT – XH miền Trung – Tây Nguyên gắn với yêu cầu tái cấu trúc nền kinh tế”

35

Vấn đề đào tạo và sử dụng NNL trình độ cao đẳng, đại học, trên địa bàn khu vực miền Trung – Tây Nguyên

2012

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh

36

Thị trường bất động sản ở Việt Nam, nguồn gốc hình thành bong bóng bất động sản và nguồn gốc của nó

2013

Nghiên cứu Kinh tế

37

Thực trạng và giải pháp cải thiện khả năng tiếp cận nguồn lực sinh kế của các hộ gia đình nghèo ở TTH

2014

Tạp chí Khoa học Kinh tế

38

Giải pháp phát triển sinh kế bền vững cho các hộ gia đình nghèo ở TTH

2014

Tạp chí Khoa học Công nghệ

 

3.Sách & Giáo trình.

TT

Tên sách, giáo trình, bài giảng

Tên chủ biên và nhóm biên soạn

Thời gian

xuất bản

Nơi xuất bản

1

Quản trị Dự án đầu tư

Đào Hữu Hòa. Nguyễn Trường Sơn

2002

NXB Thống Kê, 2002

2

Quản trị Nguồn nhân lực

Nguyễn Quốc Tuấn/ Đào Hữu Hòa, Nguyễn Thị Bíc Thu, Nguyễn Thị Loan, Đoàn Gia Dũng

2006

NXB Thống kê, 2006

3

Thương lượng học

Đào Hữu Hòa

2003

Xuất bản nội bộ, ĐHĐN 2003

4

Quản trị Nhân sự

Đào Hữu Hòa, Nguyễn Phúc Nguyên

2001

Xuất bản nội bộ, ĐHĐN

2001

5

Giải pháp đẩy mạnh phát triển Kinh tế trang trại trên địa bàn Duyên hải Nam Trung bộ trong quá trình CNH, HĐH

Đào Hữu Hòa

2013

NXB Thông tin & Truyền thông, 2013

6

Đẩy mạnh đánh bắt hải sản Vùng Duyên hải Nam Trung bộ theo hướng bền vững

Đào Hữu Hòa

2013

NXB Thống tin & Truyền thông, 2013

7

Quản trị Hành chính văn phòng

Đào Hữu Hòa

2011

NXB Đà Nẵng, 2011