DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị _v2

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

 • Lịch sử hình thành

       Tiền thân Khoa Lý luận chính trị là Bộ môn Mác-Lênin thành lập từ năm 1975 tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 1994, Khoa Mác – Lênin được thành lập trên cơ sở các bộ môn Mác-Lênin của các trường thành viên trong Đại học Đà Nẵng và thuộc biên chế của Trường Đại học Đại cương. Năm 1998, Trường Đại học Đại cương giải thể, Khoa Mác-Lênin chuyển về Trường Đại Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Trước yêu cầu của nhiệm vụ mới và căn cứ vào điều kiện thực tiễn, tháng 01 năm 2008, Khoa Mác – Lênin tách thành Khoa Lý luận chính trị và Khoa Kinh tế chính trị.

       Qua 45 năm xây dựng và phát triển, Khoa Kinh tế chính trị và Lý luận chính trị đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Đại học Đà Nẵng nói chung, Trường Đại học Kinh tế nói riêng. Đội ngũ cán bộ giảng viên của 2 Khoa đảm nhiệm giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Triết học các hệ đào tạo cho các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

  Từ năm 2000, Khoa Kinh tế chính trị đảm nhiệm đào tạo chuyên ngành Kinh tế chính trị. Năm 2011, Khoa Lý luận chính trị đảm nhiệm đào tạo Sau đại học ngành Triết học và năm 2014 đảm nhiệm đào tạo chuyên ngành Hành chính công hệ đại học chính qui. Qui mô tuyển sinh của 2 Khoa lên đến 80 sinh viên/1 năm.

       Là một trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, trực tiếp quản lý Khoa Kinh tế chính trị và Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế đã từng bước khẳng định được vai trò tiên phong trong việc đổi mới, kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển trong điều kiện mới; đồng thời, thể theo nguyện vọng của cán bộ, giảng viên của 02 Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế ra Quyết định số…. sáp nhập Khoa Kinh tế chính trị và Khoa Lý luận chính trị, lấy tên Khoa mới là Khoa Lý luận chính trị.

  Việc sáp nhập Khoa Lý luận chính trị và Khoa Kinh tế chính trị sẽ giúp cho việc hỗ trợ về mặt chuyên môn, tận dụng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho đào tạo ngành Quản lý nhà nước ở bậc đại học và Triết học ở bậc sau đại học phát triển; đồng thời là đầu mối chung cho việc triển khai giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

       Hiện nay, tổng số cán bộ - viên chức của Khoa Lý luận chính trị là 31 người, trong đó có 03 Phó Giáo sư, 13 tiến sĩ, 14 thạc sĩ và 01 thư ký Khoa. Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm: Ban chủ nhiệm Khoa, 04 Bộ môn (Bộ môn Triết học, Bộ môn Kinh tế chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học, Bộ môn Lịch sử Đảng – tư tưởng Hồ Chí Minh và Bộ môn Hành chính công), Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Giáo vụ, Thư ký Khoa.