DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị _v2

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

 • Sứ mệnh lịch sử - Tầm nhìn của khoa Lý luận chính trị

  * Sứ mệnh lịch sử của Khoa Lý luận chính trị:

  - Một là, giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho sinh viên, trang bị thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học để vận dụng sáng tạo trong hoạt động nhận thức cũng như cải tạo thực tiễn;

  - Hai là, đào tạo cao học chuyên ngành Triết học và giảng dạy triết học cho các chương trình đào tạo sau đại học của Đại học Đà Nẵng;

  - Ba là, đào tạo cử nhân ngành Quản lý Nhà nước có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của xã hội.

  - Bốn là, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo chuyên môn.

  * Tầm nhìn của Khoa Lý luận chính trị:

  "Khoa LLCT phấn đấu trở thành nơi đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và phục vụ cộng đồng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực quản lý nhà nước."