DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị _v2

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

 • MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH CÔNG

  MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH CÔNG

  Chương trình đào tạo chuyên ngành Hành chính công được chuyển tải tương ứng với khối lượng kiến thức toàn khóa là 134 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng và hoạt động ngoại khóa), trong đó:

  §  Học phần chung toàn trường:                                 51 tín chỉ.

  §  Học phần chung khối ngành kinh tế:                      30 tín chỉ.

  §  Học phần chung ngành Quản lý nhà nước:             20 tín chỉ.

  §  Học phần chuyên ngành Hành chính công:             23 tín chỉ.

  §  Thực tập cuối khóa:                                               10 tín chỉ.

  I. HỌC PHẦN CHUNG TOÀN TRƯỜNG: 51 tín chỉ

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

   

   

  1.

  SMT1005

  Triết học Mác - Lênin

  3

  2.

  SMT1006

  Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  2

   

  3.

  SMT1007

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  2

   

  4.

  SMT1008

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  2

   

  5.

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2

   

  6.

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  2

   

  7.

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  3

   

  8.

  ENG1011

  PRE-IELTS 1

  3

   

  9.

  ENG1012

  PRE-IELTS 2

  2

   

  10.

  ENG1013

  IELTS BEGINNERS 1

  3

   

  11.

  ENG1014

  IELTS BEGINNERS 2

  2

   

  12.

  ENG2011

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 1

  3

   

  13.

  ENG2012

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 2

  2

   

  14.

  ENG2013

  IELTS INTERMEDIATE 1

  3

   

  15.

  ENG2014

  IELTS INTERMEDIATE 2

  2

   

  16.

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  3

   

  17.

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  3

   

  18.

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  3

   

  19.

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  3

   

  20.

  MGT1002

  Quản trị học

  3

   

   

   

  Tổng

  51

   

  21.

   

  Giáo dục thể chất

  5

   

  22.

   

  Giáo dục Quốc phòng

  4 tuần

   

   

  Ngoài khối lượng kiến thức tiếng Anh như thiết kế, khuyến khích sinh viên đã hoàn thành học phần tiếng Anh ENG2013 và ENG2014 tham gia các học phần tiếng Anh sau, kết quả thi các học phần này được ghi vào bảng điểm nhưng không tính vào điểm trung bình học tập.

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  23.

  ENG3011

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 1

  2

  24.

  ENG3012

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 2

  2

  25.

  ENG3013

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 3

  2

  26.

  ENG3014

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 4

  2

   

  II. HỌC PHẦN CHUNG KHỐI NGÀNH KINH TẾ: 30 tín chỉ

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  27.

  SMT2001

  Lịch sử các học thuyết kinh tế

  3

  28.

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  3

  29.

  ECO2002

  Kinh tế phát triển

  3

  30.

  IBS2002

  Kinh tế quốc tế

  3

  31.

  ECO2004

  Kinh tế công

  3

  32.

  BAN2001

  Tài chính công

  3

  33.

  ECO2003

  Kinh tế môi trường

  3

  34.

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  3

  35.

  ECO2001

  Quản lý nhà nước về kinh tế

  3

  36.

  ENG3005

  Tiếng Anh kinh tế

  3

   

   

  Tổng

  30

   

  III. HỌC PHẦN CHUNG NGÀNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: 20 tín chỉ

  1. Học phần bắt buộc: 15 tín chỉ

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  37.

  SMT3009

  Chính trị học

  2

  38.

  SMT3010

  Logic học

  2

  39.

  SMT3011

  Đại cương văn hóa Việt Nam

  2

  40.

  SMT3012

  Hành chính học

  3

  41.

  SMT3013

  Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam

  3

  42.

  SMT3019

  Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước

  3

   

   

  Tổng

  15

   

  2. Học phần tự chọn: 5 tín chỉ

  Chọn ít nhất 5 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau:

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  43.

  SMT3002

  Lịch sử các học thuyết chính trị

  2

  44.

  LAW2006

  Luật hiến pháp

  3

  45.

  LAW2007

  Luật hành chính

  3

  46.

  LAW3006

  Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

  2

  47.

  MGT3013

  Khoa học quản lý

  3

  48.

  SMT3022

  Dịch vụ công

  2

  49.

  SMT3023

  Quản lý nhà nước về văn hóa

  2

   

  IV. HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH CÔNG: 23 tín chỉ

  1. Học phần bắt buộc: 17 tín chỉ

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  50.

  SMT3014

  Kỹ thuật tổ chức công sở

  2

  51.

  SMT3015

  Quản lý Nhà nước về đô thị

  2

  52.

  SMT3016

  Quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn

  2

  53.

  SMT3018

  Đạo đức công vụ

  2

  54.

  SMT3020

  Tổ chức nhân sự trong cơ quan hành chính

  2

  55.

  SMT3021

  Nghiệp vụ văn thư lưu trữ

  2

  56.

  SMT3025

  Phân tích chính sách công

  2

  57.

  SMT3027

  Hành chính công

  3

   

   

  Tổng

  17

   

  2. Học phần tự chọn: 6 tín chỉ

  Chọn ít nhất 6 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau:

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  58.

  TOU3012

  Quản trị khu vực công

  3

  59.

  SMT3017

  Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

  2

  60.

  SMT3024

  Quan hệ công chúng và giao tiếp công vụ

  2

  61.

  SMT3026

  Quản lý nhà nước về tôn giáo và dân tộc

  2

  62.

  HRM3001

  Quản trị nguồn nhân lực

  3

  63.

  MIS3024

  Chính phủ điện tử

  2

  64.

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  2

   

  Hoạt động ngoại khóa

  TT

  Hoạt động ngoại khóa

  Ghi chú

  65.

  Tham quan, khảo sát tại các cơ quan HC nhà nước ở Trung ương và địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

   

   

  V. Thực tập cuối khóa: 10 tín chỉ

   

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

   

   

  Hình thức 1

   

  66.

  SMT4003

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  4

  67.

   

  Học bổ sung ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

  6

   

   

  Hình thức 2

   

  68.

  SMT4004

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  10

   

  * Để làm khóa luận tốt nghiệp, sinh viên phải học học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học", có điểm trung bình chung tích lũy lớn hơn mức quy định của Trường và được Khoa chuyên ngành đồng ý cho làm khóa luận tốt nghiệp.