DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị _v2

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

 • Mô tả chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh tế chính trị

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

   

   

  CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

  (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐHKT ngày      tháng     năm 2019 của

  Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế)

   

  Trình độ đào tạo
  :

  ĐẠI HỌC

  Ngành
  :

  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

  Mã ngành
  :

  731 02 05

  Tên ngành (Tiếng Anh)
  :

  PUBLIC MANAGEMENT

  Tên chuyên ngành
  :

  KINH TẾ CHÍNH TRỊ

  Tên chuyên ngành (Tiếng Anh)
  :

  POLITICAL ECONOMY

  Mã chuyên ngành
  :

  731 02 05 01

  Loại hình đào tạo
  :

  Chính quy

  Hình thức đào tạo
  :

  Chương trình đào tạo đại trà

   

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung

  Đào tạo cử nhân Quản lý nhà nước chuyên ngành Kinh tế chính trị có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác trong hệ thống chính trị liên quan đến  các lĩnh vực: 1,Quản lý nhà nước về các lĩnh vực: hành chính, kinh tế, văn hóa xã hội; 2, Nghiên cứu các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội đặc biệt là các vấn đề lý luận chuyên sâu, các vấn đề khoa học quản lý, quản lý nhà nước; 3, Tham mưu về các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quản lý nhà nước, tạo cơ sở cho việc xây dựng các chính sách phát triển kinh tế xã hội...  một cách độc lập một cách độc lập;4, Làm cán bộ giảng dạy Lý luận chính trị và Quản lý nhà nước;  có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp;có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằmthích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

  1.2. Chuẩn đầu ra

  Sinh viên chuyên ngành Kinh tế chính trị khi tốt nghiệp có các năng lực sau:

  1.2.1. Kiến thức

  Kiến thức cơ bản

   

  TT

  Mã CĐR chuyên ngành

  Tên chuẩn đầu ra về kiến thức cơ bản

  1

  CĐR1

  Kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế

  2

  CĐR2

  Kiến thức cơ bản về khoa học quản lý

  3

  CĐR3

  Kiến thức cơ bản về chính trị xã hội

  4

  CĐR4

  Kiến thức khoa học bổ trợ

  5

  CĐR5

  Phương pháp nghiên cứu và tác nghiệp.

  Kiến thức chuyên ngành

  TT

  Mã CĐR chuyên ngành

  Tên chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên ngành

  1

  CĐR6

  Kiến thức chung, cơ bản về khoa học quản lý và quản lý nhà nước

  2

  CĐR7

  Kiến thức chuyên sâu về kinh tế chính trị, lý luận chính trị

  3

  CĐR8

  Kiến thức chuyên sâu về quản lý nhà nước về kinh tế

  4

  CĐR9

  Kiến thức cơ bản về pháp luật

  5

  CĐR10

  Kiến thức cơ bản về phương pháp tổ chức thực hiện hoạt động quản nhà nước và tham mưu cho công tác quản lý nhà nước.

  1.2.2. Kỹ năng

  Kỹ năng cơ bản

  TT

  Mã CĐR chuyên ngành

  Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng cơ bản

  1

  CĐR11

  Kỹ năng phân tích tổng hợp các vấn đề chính trị, kinh tế xã hội

  2

  CĐR12

  Kỹ năng thực hành công tác quản lý kinh tế xã hội cụ thể

  3

  CĐR13

  Kỹ năng giao tiếp và quan hệ công chúng

  4

  CĐR14

  Kỹ năng nghiên cứu lý luận lĩnh vực kinh tế xã hội và quản lý

  5

  CĐR15

  Kỹ năng tổ chức phối hợp hoạt động của bộ máy quản lý

  6

  CĐR16

  Có thể giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh IELTS 4.5 (hoặc tương đương) trở lên

  7

  CĐR17

  Sử dụng thông thạo các công cụ công nghệ thông tin, các phần mềm phổ thông và chuyên dụng để phục vụ cho phát triển nghề nghiệp. Đạt chuẩn kỷ năng sử dụng CNTT nâng cao theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

   

  Kỹ năng nghề nghiệp

  TT

  Mã CĐR chuyên ngành

  Tên chuẩn đầu ra về kỹ năng nghề nghiệp

  1

  CĐR18

  Thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh tế xã hội trong các cơ quan quản lý nhà nước trung ương và địa phương

  2

  CĐR19

  Kỹ năng tổ chức bộ máy quản lý nhà nước, khả năng tham mưu hoạch định, tổ chức thực hiện trong quản lý nhà nước về kinh tế xã hội; giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý nhà nước nảy sinh trong thực tiễn

  3

  CĐR20

  Nghiên cứu về lý luận các vấn đề kinh tế xã hội và khoa học quản lý

  4

  CĐR21

  Kỹ năng sư phạm

  5

  CĐR22

  Khả năng, kỹ năng giảng dạy lý luận chính trị và giáo dục công dân ở các trường đại, cao đẳng, dạy nghề, các trường phổ thông trung học, học viện chính trị và hệ thống các trường chính trị.

  1.2.3. Thái độ và hành vi

  TT

  Mã CĐR chuyên ngành

  Tên chuẩn đầu ra về thái độ và hành vi

  1

  CĐR23

  Trung thành với tổ quốc XHCN, chấp hành tốt pháp luật

  Tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện trách nhiệm xã hội. Cụ thể sinh viên phải đạt tối thiểu 50 điểm hoạt động ngoại khóa theo qui định của Trường Đại học kinh tế (theo Quyết định số 749/QĐ ĐHKT ngày 20/4/2017)

  2

  CĐR24

  Có ý thức chuyên nghiệp trong công việc, có đạo đức nghề ngiệp và ý thức cầu tiến

  3

  CĐR25

  Tính chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo trong công tác

  4

  CĐR26

  Khả năng thích ứng cao với điều kiện và môi trường công tác.

  1.3. Cơ hội việc làm

  - Làm cán bộ quản lý nhà nước trong các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương

  - Làm cán bộ tham mưu trong các cơ quan Đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị, kinh tế xã hội-nghề nghiệp

  -Làm cán bộ nghiên cứu lý luận về kinh tế, chính trị, khoa học quản lý, quản lý nhà nước trong các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học

  - Làm cán bộ giảng dạy lý luận khoa học quản lý  nhà nước và giáo dục công dân dân ở các trường đại, cao đẳng, dạy nghề, các trường  phổ thông trung học, học viện chính trị và hệ thống các trường chính trị

  2. Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

  3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

  4. Đối tượng tuyển sinh:     Tốt nghiệp THPT, THCN

  5.Qui trình đào tạo:            Hình thức tín chỉ.

  6. Thang điểm:                     Quy chế đào tạo đại học theo học chế tín chỉ.

  7. Nội dung chương trình:

  7.1. Học phần chung toàn Trường

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ  1.

  SMT1005

  Triết học Mác - Lênin

  3


  2.

  SMT1006

  Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  2


  3.

  SMT1007

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  2


  4.

  SMT1008

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  2


  5.

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2


  6.

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  2


  7.

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  3


  8.

  ENG1011

  PRE-IELTS 1

  3


  9.

  ENG1012

  PRE-IELTS 2

  2


  10.

  ENG1013

  IELTS BEGINNERS 1

  3


  11.

  ENG1014

  IELTS BEGINNERS 2

  2


  12.

  ENG2011

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 1

  3


  13.

  ENG2012

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 2

  2


  14.

  ENG2013

  IELTS INTERMEDIATE 1

  3


  15.

  ENG2014

  IELTS INTERMEDIATE 2

  2


  16.

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  3


  17.

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  3


  18.

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  3


  19.

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  3


  20.

  MGT1002

  Quản trị học

  3


   

   

  Tổng

  51


  21.

   

  Giáo dục thể chất

  5


  22.

   

  Giáo dục Quốc phòng

  4 tuần


  Ngoài khối lượng kiến thức tiếng Anh như thiết kế, khuyến khích sinh viên đã hoàn thành học phần tiếng Anh ENG2013 và ENG2014 tham gia các học phần tiếng Anh sau, kết quả thi các học phần này được ghi vào bảng điểm nhưng không tính vào điểm trung bình học tập.

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  23.

  ENG3011

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 1

  2

  24.

  ENG3012

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 2

  2

  25.

  ENG3013

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 3

  2

  26.

  ENG3014

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 4

  2

   

  7.2. Học phần chung khối ngành

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ  27.

  SMT2001

  Lịch sử các học thuyết kinh tế

  3


  28.

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  3


  29.

  ECO2002

  Kinh tế phát triển

  3


  30.

  IBS2002

  Kinh tế quốc tế

  3


  31.

  ECO2004

  Kinh tế công

  3


  32.

  BAN2001

  Tài chính công

  3


  33.

  ECO2003

  Kinh tế môi trường

  3


  34.

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  3


  35.

  ECO2001

  Quản lý nhà nước về kinh tế

  3


  36.

  ENG3005

  Tiếng Anh kinh tế

  3


   

   

  Tổng

  30


   

   

   

   

   

  7.3. Học phần chung của ngành

  7.3.1. Học phần bắt buộc

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ  37.

  SMT3009

  Chính trị học

  2


  38.

  SMT3010

  Logic học

  2


  39.

  SMT3011

  Đại cương văn hóa Việt Nam

  2


  40.

  SMT3012

  Hành chính học

  3


  41.

  SMT3013

  Lịch sử hành chính Nhà nước Việt Nam

  3


  42.

  SMT3019

  Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước

  3


   

   

  Tổng

  15


  7.3.2. Học phần tự chọn

  Chọn ít nhất 5 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau:

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ  43.

  SMT3002

  Lịch sử các học thuyết chính trị

  2


  44.

  LAW2006

  Luật hiến pháp

  3


  45.

  LAW2007

  Luật hành chính

  3


  46.

  LAW3006

  Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật

  2


  47.

  MGT3013

  Khoa học quản lý

  3


  48.

  SMT3022

  Dịch vụ công

  2


  49.

  SMT3023

  Quản lý nhà nước về văn hóa

  2


  7.4. Học phần chuyên ngành

  7.4.1. Học phần bắt buộc

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ  50.

  SMT3001

  Quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước

  3


  51.

  SMT3003

  Lý thuyết kinh tế học hiện đại

  3


  52.

   

  LÝ LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ VỀ THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CNXH Ở VIỆT NAM

  3


  53.

   

  KINH TẾ CHÍNH TRỊ NÂNG CAO

  3


  54.

  SMT3007

  Các học thuyết kinh tế trong tác phẩm của Mác và Lênin

  3


  55.

  SMT3008

  Tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước

  3


   

   

  Tổng

  18


  7.4.2. Học phần tự chọn

  Chọn ít nhất 5 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau:

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ  56.

  TOU3012

  Quản trị khu vực công

  3


  57.

  SMT3004

  An sinh xã hội và các vấn đề xã hội

  3


  58.

  SMT3024

  Quan hệ công chúng và giao tiếp công vụ

  2


  59.

  SMT3027

  Hành chính công

  3


  60.

  MIS3024

  Chính phủ điện tử

  2


  61.

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  2


  7.5. Hoạt động ngoại khóa

  TT

  Hoạt động ngoại khóa

  Ghi chú

  62.

  Hoạt động tham quan, học tập, khảo sát tại các cơ quan chính quyền, đoàn thể chính trị xã hội và các loại hình doanh nghiệp

   

  7.6. Thực tập cuối khóa

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ   

   

  Hình thức 1

   


  63.

  SMT4001

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  4


  64.

   

  Học bổ sung ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

  6


   

   

  Hình thức 2

   


  65.

  SMT4002

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  10


              * Sinh viên phải học học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học",có điểm trung bình chung tích lũy lớn hơn mức quy định của Trường và được Khoa chuyên ngành đồng ý cho làm khóa luận tốt nghiệp.

  8.             Ma trận mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra và các học phần(đính kèm theo chương trình đào tạo này)

  9.             Lộ trình học(đính kèm theo chương trình đào tạo này)

  10.         Các chương trình đào tạo (đã được kiểm định) được tham khảo (đính kèm nội dung chi tiết chương trình đào tạo đã tham khảo theo chương trình đào tạo này)

  TT

  Tên chương trình – Trường (Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh)

  Địa chỉ website tham chiếu (nếu có)

  1

  Chương trình đào tạo ngành Kinh tế chính trị - Trường đại Kinh tế Quốc dân Hà Nội

   

  2

  Chương trình đào tạo ngành Kinh tế chính trị - Trường đại Kinh tế TP Hồ Chí Minh

   

   

   

  HỘI ĐỒNG

  XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG