DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị _v2

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

 • Đội ngũ giảng viên khoa Lý luận chính trị  PGS. TS. NGÔ VĂN HÀ

  Trưởng Khoa Lý luận chính trị
  Giảng viên Cao cấp Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Email:hanv@due.edu.vn
  Số điện thoại:0983.396.787
  Xem lý lịch khoa học


  TS. TRỊNH SƠN HOAN

  Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị
  Giảng viên Bộ môn Hành chính công

  Email:trinhsonhoan@gmail.com
  Số điện thoại:0795.558.688
  Xem lý lịch khoa học


  TS. NGUYỄN LÊ THU HIỀN

  Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị
  Giảng viên Chính Bộ môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Email:nlthuhien.due@gmail.com
  Số điện thoại:0914.173.579
  Xem lý lịch khoa học


  TS. PHẠM HUY THÀNH

  Trưởng Bộ môn Triết học
  Giảng viên Chính Bộ môn Triết học

  Email:gvphthanh@gmail.com
  Số điện thoại:0966.904.325
  Xem lý lịch khoa học


  TS. VƯƠNG PHƯƠNG HOA


  Trưởng Bộ môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học
  Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Email:hoalttp555@gmail.com
  Số điện thoại: 0915.156.555


  Xem lý lịch khoa học


  TS. ĐINH VĂN TRỌNG

  Trưởng Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh
  Giảng viên Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Email:Trongdv@due.edu.vn
  Số điện thoại: 0935.371.359
  Xem lý lịch khoa học  TS. TRƯƠNG THỊ THU HIỀN


  Trưởng Bộ môn Hành chính công
  Giảng viên Bộ môn Hành chính công

  Email:hienttt@due.edu.vn
  Số điện thoại: 0935.635.005

  Xem lý lịch khoa học


  THS. NGUYỄN ĐỨC TIẾN

  Chánh văn phòng Đảng ủy Đại học Đà Nẵng
  Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội

  Email: ndtien@ac.udn.vn
  Số điện thoại: 0914.054.329
  Xem lý lịch khoa học  TS. LÂM BÁ HÒA


  Phó phòng Tổ chức - Hành chính
  Giảng viên Chính Bộ môn Hành chính công

  Email:lamtuelam@gmail.com
  Số điện thoại:

  Xem lý lịch khoa học


  PGS.TS.NGƯT. LÊ HỮU ÁI

  Giảng viên Cao cấp Bộ môn Triết học

  Email:lehuuaidhdn@gmail.com
  Số điện thoại:0903.533.123
  Xem lý lịch khoa học


  TS. TRẦN HỒNG LƯU

  Giảng viên Bộ môn Triết học

  Email:hongluu2009@gmail.com
  Số điện thoại:0914.112.884
  Xem lý lịch khoa học


  THS. LÊ ĐỨC TÂM

  Giảng viên Chính Bộ môn Triết học

  Email: leductamktdn@gmail.com
  Số điện thoại: 0905.177.612
  Xem lý lịch khoa học


  THS. LƯU THỊ MAI THANH

  Giảng viên Chính Bộ môn Triết học

  Email: thanltm@due.udn.vn
  Số điện thoại: 0986.013.933
  Xem lý lịch khoa học


  TS. LÊ VĂN THAO

  Giảng viên Bộ môn Triết học

  Email: thaolv@due.edu.vn
  Số điện thoại: 0387.779.688
  Xem lý lịch khoa học


  TS. NGUYỄN HỒNG CỬ

  Giảng viên Chính Bộ môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Email: cucuktct@gmail.com
  Số điện thoại: 0905.242.929
  Xem lý lịch khoa học


  THS. TRẦN THỊ THÙY TRANG

  Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Email:trang.ch16a@gmail.com
  Số điện thoại: 0905.325.823
  Xem lý lịch khoa học


  THS. NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH

  Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Email:kieutrinhktct@yahoo.com
  Số điện thoại: 0905.334.938
  Xem lý lịch khoa học


  THS. NGUYỄN THỊ THU HUYỀN

  Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Email: huyendhkt412@gmail.com
  Số điện thoại: 0905.880.412
  Xem lý lịch khoa học


  THS. HOÀNG THỊ KIM LIÊN

  Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Email: lienhtk@due.udn.vn
  Số điện thoại: 0917.779.327
  Xem lý lịch khoa học


  PGS.TS. TRẦN NGỌC ÁNH

  Giảng viên Cao cấp Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ chí Minh

  Email:anhtn@due.edu.vn
  Số điện thoại: 0905.164.874
  Xem lý lịch khoa học


  TS. LÊ THỊ TUYẾT BA

  Giảng viên Cao cấp Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Email:letuyetba@gmail.com
  Số điện thoại:0905.181.556
  Xem lý lịch khoa học


  TS. DƯƠNG ANH HOÀNG

  Giảng viên Chính Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Email:hoang.da@due.edu.vn
  Số điện thoại: 0905.878.545
  Xem lý lịch khoa học


  TS. TỪ ÁNH NGUYỆT

  Giảng viên Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Email:anhnguyet5509@gmail.com
  Số điện thoại: 0977.611.575
  Xem lý lịch khoa học  THS. NGUYỄN VĂN HOÀN

  Giảng viên Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Email:nguyenvanhoanktdn@gmail.com
  Số điện thoại:0935.522.888
  Xem lý lịch khoa học
  THS. ĐỖ THỊ HẰNG NGA

  Giảng viên Chính Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Email:hangngadn@gmail.com
  Số điện thoại: 0905.502.999
  Xem lý lịch khoa học


  THS. LÊ SƠN

  Giảng viên Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Email:leson.ktct@gmail.com
  Số điện thoại: 0912.335.681
  Xem lý lịch khoa học


  THS. LÊ THỊ NGỌC HOA

  Giảng viên Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Email:hoaltn@due.edu.vn
  Số điện thoại: 0985.213.930
  Xem lý lịch khoa học
  THS. TRỊNH QUANG DŨNG

  Giảng viên Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Email:dungtq@due.udn.vn
  Số điện thoại:0963.751.355
  Xem lý lịch khoa học

  THS. NGUYỄN TIẾN NAM

  Giảng viên Bộ môn Hành chính công

  Email:nguyentiennam01011960@gmail.com
  Số điện thoại:
  Xem lý lịch khoa học
  THS. VĂN CÔNG VŨ

  Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Email: vuvc@due.edu.vn
  Số điện thoại: 0394.191.696
  Xem lý lịch khoa học

  TS. PHẠM ĐỨC THỌ


  Giảng viên Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Email: thohtdn@gmail.com
  Số điện thoại: 0903.271.135
  Xem lý lịch khoa học