DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị _v2

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

 • Giới thiệu chung về chuyên ngành Hành Chính Công

  1. Mô tả chương trình

   +   Là chương trình đào tạo Cử nhân kinh tế hệ đại học chính quy chuyên ngành Hành chính công (ngành Quản lý nhà nước).

   +  Là một chuyên ngành đào tạo mới, được tổ chức tuyển sinh lần đầu tiên vào năm 2014 tại Trường Đại học Kinh tế- Đại học Đà Nẵng. Với phạm vi hoạt động nghề nghiệp tương lai rất rộng, bao gồm cả khu vực công và khu vực tư, chuyên ngành này đã, đang và sẽ mở ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

   +   Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

  2. Sứ mạng

  +   Sứ mạng của chúng tôi là thúc đẩy, khám phá, ứng dụng, chuyển giao tri thức khoa học quản lý hành chính; tạo dựng nền tảng tri thức để học tập suốt đời, hướng tới thành công trong tương lai; rèn luyện kỹ năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực hành chính công và hành chính tư và không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho các nhà hành chính trong tương lai.

  3. Mục tiêu

  +   Mục tiêu chung của chúng tôi là đào tạo cử nhân chuyên ngành Hành chính công có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện các công tác tổ chức- hành chính trong bộ máy Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội một cách độc lập; có phẩm chất đạo đức tốt; có ý thức tuân thủ pháp luật; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ; có kỹ năng giao tiếp tốt trong kinh doanh nhằm thích ứng tốt với sự thay đổi liên tục của môi trường kinh tế - xã hội;  có khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

  +   Mục tiêu cụ thể của chúng tôi là đào tạo cử nhân chuyên ngành Hành chính công có năng lực chuyên môn về quản lý hành chính khu vực công và khu vực tư; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, chân chính; có kỹ năng sẵn sàng làm việc độc lập và làm việc nhóm; có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu của công việc; có kỹ năng học và tự học suốt đời.

  4. Chuẩn đầu ra

  Sau khóa đào tạo, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức, kỹ năng, thái độ sau:

  +   Am hiểu pháp luật, vận dụng kiến thức cơ bản của khoa học kinh tế, quản lý, hành chính vào công việc;

  +    Hệ thống hóa các vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội liên quan phục vụ cho công việc;

  +    Tổ chức, đánh giá hoạt động quản lý hành chính nhà nước trong khu vực công;

  +    Tổ chức, đánh giá, thiết kế hoạt động quản lý hành chính trong khu vực tư;

  +    Có năng lực tổ chức, điều hành và làm việc nhóm;

  +    Có kỹ năng thuyết trình và giao tiếp;

  +    Có năng lực sử dụng ngoại ngữ;

  +    Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc;

  +    Có năng lực học tập suốt đời;

  +    Hình thành được tác phong làm việc chuyên nghiệp;

  +    Hình thành ý thức tuân thủ pháp luật;

  +    Có tinh thần trách nhiệm với công việc và với xã hội.

  5. Cơ hội nghề nghiệp:

  Với kiến thức đã tích lũy được từ khóa học, nhiều cơ hội việc làm mở ra cho các người học ngay sau khi tốt nghiệp với các vị trí khác nhau:

  +    Công chức, viên chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể các cấp, từ trung ương đến địa phương, các đơn vị sự nghiệp công lập;

  +    Nhân viên hành chính trong các doanh nghiệp nhà nước và các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước;

  +    Cán bộ chuyên trách về một lĩnh vực cụ thể trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức kinh tế-xã hội,... thực hiện việc xây dựng các chính sách xã hội của Nhà nước và các địa phương, hoạch định chính sách của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, của các cơ quan và các tổ chức khác.

  +    Có cơ hội trở thành nghiên cứu viên, giảng viên tại các Viện, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, TCCN;

  +    Có cơ hội trở thành cán bộ quản lý các cấp: Chủ tịch/Phó Chủ tịch Phường/Xã/Thị Trấn/Quận/Huyện/Thành phố; Trưởng Phòng/Phó Trưởng phòng trong các tổ chức kinh tế - xã hội… 

  +    Có cơ hội trở thành cán bộ lãnh đạo, QL trong các cơ quan Đảng, Nhà nước cấp Trung ương.

  +    Có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn ở nước ngoài.