DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị _v2

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

 • Giới thiệu về đào tạo Thạc sỹ ngành Triết học

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO                                  

  1.1. Mục tiêu chung:

  - Phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực lý luận, đặc biệt là Triết học, góp phần vào quá trình xây dựng Đại học Đà Nẵng trở thành Đại học theo hướng nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực.

  - Đào tạo những cán bộ khoa học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức chuyên môn vững vàng và năng lực thực hành chuyên môn nghiệp vụ ở trình độ cao.

  - Hoàn thiện và nâng cao những kiến thức chuyên ngành Triết học đã học ở đại học, cập nhật những kiến thức triết học mới nhất, mở rộng kiến thức liên ngành Mác-Lênin, như Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chính trị học, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp cho người học có một nền kiến thức chuyên ngành sâu và vững chắc, có phương pháp tư duy biện chứng, độc lập, có kỹ năng nghiên cứu khoa học, biết vận dụng kiến thức lý luận để giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống đặt ra, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, môn Giáo dục công dân ở các trường phổ thông, công tác chính trị ở các cơ quan, ban ngành của Đảng và Nhà nước.

  1.2. Các mục tiêu cụ thể:

  1/ Củng cố, trang bị và cập nhật các kiến thức về lịch sử triết học phương Đông, lịch sử triết học phương Tây trước Mác và triết học hiện đại, các nguyên lý cơ bản của Triết học Mác-Lênin, tư tưởng triết học Việt Nam, tư tưởng triết học Hồ Chí Minh, những vấn đề triết học trong khoa học tự nhiên, v.v..

  2/ Mở rộng kiến thức liên ngành bằng cách đi sâu nghiên cứu một số vấn đề về Kinh tế chính trị hiện đại, những vấn đề chính trị học, xã hội học, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, một số vấn đề cấp thiết của thế giới hiện nay có liên quan đến nước ta, như vấn đề toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, vấn đề môi trường, kinh tế tri thức, v.v…

  3/ Rèn luyện khả năng vận dụng các tri thức và phương pháp triết học vào nghiên cứu, lý giải những vấn đề lý luận đang được đặt ra trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, giải quyết những vấn đề bức thiết của cuộc sống.

  4/ Gắn việc nghiên cứu chuyên môn triết học với nâng cao trình độ ngoại ngữ, cụ thể là giảng dạy và nghiên cứu một số môn như triết học phương Tây trước Mác và Triết học phương Tây hiện đại, Chính trị học và một số môn khác bằng song ngữ Anh-Việt, đảm bảo học viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu và giảng dạy, tham gia hợp tác quốc tế, tham gia các hội nghị quốc tế.

  5/ Với việc thực hiện các nhiệm vụ trên học viên tốt nghiệp Thạc sĩ có thể đảm nhận công tác trong các lĩnh vực sau:

  - Giảng dạy các chuyên đề về triết học ở các Khoa chuyên ngành Triết học, Giáo dục chính trị; giảng dạy các môn Lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, môn Giáo dục công dân, Đạo đức … ở các trường phổ thông cơ sở và phổ thông trung học.

  - Làm công tác nghiên cứu tổng hợp về các vấn đề chính trị - xã hội ở các cơ quan, trường, viện nghiên cứu.

  - Phụ trách công tác chính trị ở các cơ quan, ban ngành của Đảng và Nhà nước từ địa phương đến Trung ương.

  2. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

  - Cán bộ có bằng cử nhân đang nghiên cứu, giảng dạy và công tác ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp công lập, dân lập, tư thục, ở các Viện nghiên cứu, ở các cơ quan, ban ngành của Đảng và Nhà nước từ địa phương đến Trung ương.

  - Sinh viên đã tốt nghiệp đại học chưa qua công tác có định hướng nghiên cứu để nâng cao trình độ.

  3. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

  3.1. Về văn bằng:

  Theo Quyết định số: 45/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ triết học phải có các điều kiện sau đây:

  - Có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành triết học hoặc ngành Giáo dục chính trị (chuyên ban Triết học).

  - Nhóm ngành gần gồm: Giáo dục chính trị (không chuyên ban Triết học), Chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Kinh tế chính trị, Xã hội học, Lịch sử Đảng, Văn hóa học, Hành chính học, Tâm lý giáo dục, Đông phương học, Khoa học quản lý, Luật học …Tùy theo chương trình mà sinh viêc các chuyên ngành trên đã học, ứng viên dự thi phải chuyển đổi từ 3 đến 5 môn học sau: Lịch sử Triết học phương Đông; Lịch sử Triết học phương Tây trước Mác; Lịch sử Triết học phương Tây hiện đại; Lôgíc biện chứng; Tác phẩm kinh điển Triết học Mác-Lênin.

  - Có bằng tốt nghiệp đại học chính qui khác với ngành triết học và bằng đại học thứ hai không chính qui đúng ngành triết học.

  3.2. Về kinh nghiệm nghề nghiệp

  Những người có bằng tốt nghiệp ở các trường đại học, có ngành phù hợp với chuyên ngành triết học xếp loại học lực khá trở lên thì sẽ được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

  Những đối tượng còn lại phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi, kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

  3.3. Có đủ sức khoẻ để học tập

  3.4. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo

   

  4. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ CÁC MÔN THI TUYỂN

  Thí sinh tham gia thi tuyển các môn:

  1. Môn cơ bản: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

  2. Môn cơ sở: Lịch sử triết học

  3. Ngoại ngữ: theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo (Quyết định số: 45/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và Thông tư số: 08/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 04 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số: 45/2008/QĐ-BGD ĐT) và Đại học Đà Nẵng đối với người thi tuyển đào tạo Sau đại học.

  5. THỜI GIAN ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

  5.1. Thời gian đào tạo: 2 năm học theo quy định chung Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Kinh tế.

  5.2. Điều kiện tốt nghiệp:

  - Học viên sẽ được cấp bằng thạc sĩ khoa học Triết học sau khi thỏa mãn các điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 39 (Quyết định số: 45/2008/QĐ-BGD ĐT ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ)

  - Bảo vệ luận văn đạt yêu cầu theo quyết định của Hội đồng chấm Luận văn thạc sĩ căn cứ vào Điều 40 của Quyết định số: 45/2008/QĐ-BGD ĐT.