DHKT

Danh sách nghiên cứu khoa học của Giảng viên Khoa Luật

1. Giáo trình

STT

Tên giáo trình

Tác giả

1

“Tư pháp quốc tế”, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2013

Trần Văn Quang

2. Bài báo khoa học

STT

Tên bài báo

Tác giả

1

Những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng tài sản hình thành trong tương lai trong giao dịch bảo đảm” ,Tạp chí Khoa học - Kinh tế , số 04 năm 2014

Trần Văn Quang

2

Chủ thể của tội phạm có thể là tổ chức?, Tập san Đại học Kinh tế

Nguyễn Thị Thanh Hà

3

"Nhà nước pháp quyền”, Kỉ yếu của Hội thảo về Nhà nước pháp quyền

Lê Thị Thu Hằng

3. Đề tài nghiên cứu khoa học

STT

Tên công trình

Tác giả

1

Hoàn thiện cá quy định pháp lý đối với tài sản hình thành trong tương lai của giao dịch bảo đảm

Trần Văn Quang

2

Khuyết tật sản phẩm trong pháp luật về trách nhiệm sản phẩm bài học pháp lý cho Việt Nam

Nguyễn Hữu Phúc

3

Thực trạng pháp luật về hợp đồng mua bán doanh nghiệp tại Việt Nam và hướng giải quyết

Mai Vân Anh

4

“Năng lực bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân”

Lê Thị Thu Hằng

4. Báo cáo khoa học

STT Báo cáo khoa học Tác giả
1 Báo cáo khoa học về đề tài “Người thứ ba ngay tình” Lê Thị Thu Hằng

(Cập nhật đến tháng 05/2015)