DHKT

Cán bộ - Giảng viên

 • TS. GVC. Trần Thị Sáu

    29/08/2020

  Bí thư Chi bộ Khoa Luật, Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn Luật Hành chính – Nhà nước
  Email: sau.tt@due.udn.vn
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/sautt

 • TS. GVC. Trần Tuấn Sơn

    29/08/2020

  Phó trưởng Khoa Luật, Phụ trách Công đoàn Khoa
  Email: sontt@due.udn.vn
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/trantuanson

 • TS. Phạm Minh Thy Vân

    28/08/2020

  Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế - Dân sự
  Email: vanpmt@due.edu.vn
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vanpmt

 • ThS. NCS. Lê Đình Quang Phúc

    28/08/2020

  Phó trưởng phòng Hành chính – Trường Đại học Kinh tế
  Email: phucldq@due.udn.vn
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/phucldq

 • ThS. NCS. Trần Trung

    28/08/2020

  Giảng viên, Phó bí thư Chi bộ Khoa Luật
  Email: trungtran@due.udn.vn
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/trungtran

 • ThS. NCS. Đỗ Việt Cường

    27/08/2020

  Giảng viên, Chi ủy Chi bộ Khoa Luật
  Email: cuongdv@due.udn.vn
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dvcuong

 • TS. GVC. Lê Thị Thu Hằng

    27/08/2020

  Giảng viên
  Email: hangltt@due.udn.vn
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hangltt

 • Th.S NCS Nguyễn Hoàng Duy Linh

    27/08/2020

  Giảng viên
  Email: linhnhd@due.udn.vn
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/linhnhd

 • Th.S GVC Mai Vân Anh

    27/08/2020

  Giảng viên
  Email: anhmv@due.udn.vn
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/anhmv

 • Th.S NCS Lê Thị Hoàng Minh

    27/08/2020

  Giảng viên, BCH Công đoàn Khoa
  Email: minhlth@due.udn.vn
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/minhlth

<< 1 2 3 > >>