DHKT

Th.S GVC Mai Vân AnhThS. Mai Vân Anh

- Cử nhân Luật học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

- Thạc sĩ Luật Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Lý lịch khoa học (CV):

 


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Pháp luật đại cương

- Luật Hôn nhân và gia đình

- Luật đầu tư