DHKT

ThS. NCS. Trần TrungThS. Trần Trung

- Cử nhân Luật, trường Đại học Khoa học Huế

- Thạc sĩ Luật, trường Đại học Nantes, Cộng hoà Pháp

 

Lý lịch khoa học (CV): vui lòng xem tại đây

 


Lĩnh vực nghiên cứu:

- Lý luận chung Nhà nước và Pháp luật

- Luật Hiến pháp

- Luật Lao động

- Pháp luật về an sinh xã hội