DHKT

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

24/12/2022

Sáng 22/12, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên – Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế - Chủ tịch Hội đồng Trường, đồng chí Huỳnh Thị Hồng Hạnh – Đảng uỷ viên - Phó Hiệu trưởng Nhà trường và toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế. Báo cáo viên của Hội nghị do đồng chí Bùi Văn Tiếng – Báo cáo viên Thành ủy Đà Nẵng – Nguyên Trưởng Ban tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng đảm nhận.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên cho biết các nội dung do báo cáo viên trình bày sẽ giúp Đảng viên nắm vững nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, cụ thể hóa để xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên đề nghị toàn thể Đảng viên theo dõi, học tập nghiêm túc, góp phần tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong cán bộ viên chức, đảng viên và cụ thể hóa trong công việc, cuộc sống hàng ngày.

Đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên phát biểu khai mạc hội nghị

Tại phiên trình bày, đồng chí Bùi Văn Tiếng đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) thông qua gồm: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Bùi Văn Tiếng phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết đã được Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) thông qua

Trung tâm CNTT & TT