DHKT

Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển

26/10/2022

Vừa qua, 18 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.Với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, đại hội các chi bộ được tổ chức trang trọng, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của chi bộ, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ.

Thông qua Đại hội, các Chi bộ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phân tích đánh giá đúng thực trạng kết quả lãnh đạo của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Trên cơ sở đó, các Chi bộ đã đưa ra những ưu điểm và hạn chế, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 trên tất cả các mặt công tác như: công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác chính trị tư tưởng, tư tưởng, đạo đức, công tác Lãnh đạo xây dựng chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng.
Tại Đại hội, các Chi bộ cũng đã quán triệt triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức thực hiện các Nghị quyết của đảng cấp trên gắn với xây dựng Nhà trường vững mạnh về mọi mặt. Bên cạnh đó, tăng cường quán triệt nhận thức của đảng viên, cán bộ viên chức trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ gắn với viễn cảnh, sự mệnh, mục tiêu và giá trị cốt lõi của Nhà trường; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, theo chuẩn AUN, nâng cao vị thế của các đơn vị trong nhà trường.


Các Chi ủy đã quán triệt tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương và của cấp trên, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trên cơ sở mục tiêu chiến lược của Trường, các Chi bộ đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 với các mục tiêu: tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo; tiếp tục nâng cao nhận thức về chính trị và tư tưởng cho Đảng viên và quần chúng trong đơn vị; tiếp tục củng cố lòng tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; làm tốt công tác phê và tự phê bình, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phẩm chất của người Đảng viên để quần chúng noi theo. Tiếp tục triển khai các nghị quyết của cấp trên, chiến lược phát triển của nhà trường tầm nhìn đến năm 2035. Đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân chủ, nâng cao chất lượng phê và tự phê trong sinh hoạt đảng. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung, dân chủ, nâng cao chất lượng phê và tự phê trong sinh hoạt đảng; bảo đảm tổ chức sinh hoạt Chi bộ được đầy đủ và thiết thực. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025, đây là những đồng chí, đủ tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ để lãnh đạo các Chi bộ thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội đề ra. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế, sự năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết của Chi bộ khóa mới, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên trong các Chi bộ, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng các Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.Trung tâm CNTT&TT