DHKT

Hội nghị trực tuyến quán triệt một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố

01/07/2021

Ngày 29/6/2021, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn thành phố nghiên cứu, quán triệt chuyên sâu một số chuyên đề của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố. Về phía Đảng ủy Nhà trường có sự tham dự của đồng chí Trần Đình Khôi Nguyên - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Mạnh Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế cùng các Đảng ủy viên, Ủy viên UBKT Đảng ủy; Trưởng, phó các Tổ chức Đoàn thể và bí thư các Chi bộ tham gia hội nghị.

Hội nghị tại điểm cầu Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN

Hội nghị nghe 3 báo cáo chuyên đề: Báo cáo chuyên đề 1 do đồng chí Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên cao cấp, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương báo cáo chuyên đề về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; Báo cáo chuyên đề 2 do đồng chí Thiếu tướng Cao Phi Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 5, Phó Tư lệnh Quân khu 5 về xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh trong điều kiện chiến lược của thành phố Đà Nẵng; Báo cáo chuyên đề 3 do đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng về định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát huy có hiệu quả các động lực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng gắn với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm Việt Nam (2021 - 2030).

Hội nghị nghe báo cáo chuyên đề

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Đại hội nhất trí quan điểm: Quán triệt, thực hiện xuyên suốt quan điểm phát triển đã được Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) xác định. Đồng thời, mục tiêu tổng quát đến năm 2025: Xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển đảo được đảm bảo vững chắc; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.


Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Nêu gương - Hành động”, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần cách mạng, tự lực, tự cường khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố đề ra, góp phần xứng đáng cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong thời kỳ mới.

Trung tâm CNTT&TT