DHKT

T2023 - Hướng dẫn bảo vệ đề tài khoa học cấp Trường (mã T)

25/01/2024

Kính gửi Quý Thầy Cô Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý năm 2023.

Theo kế hoạch KH&CN của Nhà trường, đề tài cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý sẽ kết thúc Hợp đồng trong tháng 12/2023. 

Phòng KH&HTQT xin kính chuyển đến Quý Thầy Cô một số thông tin như sau

1. Hội đồng đánh giá cấp Khoa.

- Thời hạn tổ chức Hội đồng cấp Khoa: trước 25/12/2023

- Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại Khoa (seminar nội bộ).

- Hồ sơ cấp Khoa: Mẫu 17,18,19,20,21, 22,23 (phụ lục I, Quy định quản lý đề tài cấp cơ sở theo QĐ 123)

2. Hội đồng đánh giá cấp Trường

 - Chủ nhiệm đề tài báo cáo tại Khoa gửi lại toàn bộ hồ sơ đánh giá đề tài khoa học cấp Khoa, có xác nhận của Khoa, trong đó Mẫu 23, giới thiệu HĐ đánh giá cấp Trường.

-  06 cuốn toàn văn (toàn văn gồm báo cáo tổng kết đề tài + thuyết minh bản photo + minh chứng các sản phẩm khoa học (bài báo, bài viết kỷ yếu Hội thảo khoa học - bản photo có tờ bìa, mục lục, toàn văn bài viết) + 06 bản tóm tắt đề tài; kèm 01 kết quả kiểm tra Turnitin.

- Trên cơ sở giấy đề nghị tổ chức Hội đồng đánh giá của Khoa quản lý, Phòng KH&HTQT sẽ tiến hành tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Trường, thời gian tối thiểu để tổ chức HĐ là 07 ngày, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ cấp Khoa. Kinh phí tổ chức Hội đồng trích từ kinh phí của đề tài.

- Lịch bảo vệ đề tài sẽ được đăng ký trên lịch tuần của Nhà trường

- Quý Thầy Cô cần chuẩn bị máy tính và kiểm tra máy chiếu trước buổi bảo vệ chính thức.

3. Hồ sơ thanh quyết toán của đề tài

- Sau buổi bảo vệ cấp Trường, Quý Thầy Cô nhận 03 biên bản (bản dấu đỏ) của Hội đồng để hoàn chỉnh báo cáo cuối cùng

- Quý Thầy Cô hoàn chỉnh mẫu Giải trình (theo mẫu T28 tại đây), có xác nhận của Hội đồng, kèm theo 02 cuốn toàn văn bìa cứng, 01 đĩa CD (Phòng KH&HTQT giữ 1 cuốn, Thư viện 01 cuốn + 01 CD, có xác nhận của Thư viện) - 01 bản in;

- Quý Thầy Cô hoàn chỉnh mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ khoa học - T29 tại đây - 01 bản in

- Quý Thầy Cô hoàn chỉnh mẫu Thanh lý Hợp đồng khoa học - T30  tại đây (Quý Thầy Cô chú ý cung cấp bản sao minh chứng yêu cầu đi kèm BB thanh lý theo đúng nội dung số 2-3-4 của Biên bản) - 05 bản in

- Quý Thầy Cô tham khảo mẫu Giấy đề nghị thanh toán -Mẫu M1 (Mẫu tại đây) hoặc tại link http://bit.ly/2iZrKE0:, có xác nhận của Phòng KH&HTQT - 01 bản in

- Hồ sơ thanh toán đề tài: Quý Thầy Cô làm theo hướng dẫn của Phòng Tổ chức - Hành chính : chuyên đề, hợp đồng thuê khoán chuyên môn.... trước ngày 30 tháng 12  năm ......

4. Mẫu hồ sơ cấp Khoa và cấp Trường

Toàn văn quy định Quản lý đề tài cấp Trường theo Quyết định 123 ngày 09 tháng 01 năm 2018 tại đây.

Quý Thầy Cô cần hỗ trợ thông tin, vui lòng liên lạc: Phòng Khoa học và HTQT (Email: khoahoc@due.edu.vn; SĐT: 0236 3954243 - 0236 3889466)

Trân trọng./.

P.KH&HTQT