DHKT

Biểu mẫu - Đơn xin vắng thi kết thúc học phần

10/05/2018

TT

Tên biểu mẫu

Nơi ban hành

Tải về

1

Đơn xin vắng thi kết thúc học phần

Trường Đại học Kinh tế

Đơn vắng thi


Những sinh viên không thể dự thi kết thúc học phần có lý do chính đáng làm Hồ sơ vắng thi gồm:

1. Đơn xin vắng thi (mẫu ở trên) có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa quản lý Sinh viên.

2. Minh chứng hợp lý cho việc vắng thi;

3. Lịch thi cá nhân.

Sinh viên gửi hồ sơ xin vắng thi về Phòng Khảo thí & ĐBCLGD trong vòng 7 ngày kể từ ngày vắng thi.