DHKT

 • Giới thiệu Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN

  Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN là một trong 08 phòng chức năng của Trường, được thành lập theo Quyết định số 84/QĐ-ĐHĐN-TCCB ngày 08/01/2008 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, trên cơ sở tách từ Phòng Đào tạo và Công tác chính trị. Phòng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng: triển khai thực hiện công tác chính trị, tư tưởng của SV và công tác quản lý SV; tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho SV toàn trường, đảm bảo đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần đào tạo SV trở thành con người toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội. 
  Đến nay, sau gần 10 năm thành lập, Phòng đã khẳng định được vị thế, uy tín và vai trò của mình với các phòng khoa; làm cầu nối với SV thực hiện những nhiệm vụ của Nhà trường. 


  Nhiệm vụ của Phòng Công tác Sinh viên bao gồm:

  1. Thực hiện Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng

   Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng, dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên, học viên (SVHV) tại trường, cụ thể:

  - Lập kế hoạch, nội dung và thực hiện việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục pháp luật cho SVHV;

  - Nắm bắt, triển khai kịp thời tình hình tư tưởng của SVHV để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch triển khai công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho SV;

  - Tuyên truyền và triển khai thực hiện các Quy chế HSSV, Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV, Quy chế học viên, Quy định, Nghị định, Chỉ thị … có liên quan đến SVHV;

  - Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Sinh viên” đầu khóa học, đầu năm học và cuối khóa học;

  - Tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng nhà trường với SVHV: Hội nghị Công tác sinh viên, Công tác lưu học sinh…

  2. Thực hiện Công tác tổ chức hành chính đối với SVHV

  - Xây dựng chiến lược, kế hoạch về thực hiện công tác SV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn của Đại học Đà Nẵng;

  - Xây dựng và ban hành quy định liên quan đến công tác SV phù hợp với quy định của Đại học Đà Nẵng và Bộ Giáo dục & Đào tạo;

  - Tổ chức, phối hợp với các đơn vị trong trường tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHĐN, bố trí biên chế lớp sinh hoạt cho SVHV, chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời (lớp trưởng, lớp phó) trong gian đầu khóa học.

  - Phối hợp với các đơn vị, tổ chức làm thẻ SVHV.

  - Tiếp nhận, hậu kiểm hồ sơ thí sinh trúng tuyển và quản lý hồ sơ SVHV nhập học theo quy định của Bộ GDĐT và của Đại học Đà Nẵng. Phối hợp với Phòng Đào tạo kiểm tra hồ sơ tốt nghiệp các hệ đào tạo tại trường;

  - Tiếp nhận, kiểm tra, quản lý hồ sơ theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của SVHV, cụ thể: kết quả rèn luyện theo học kỳ, năm học, khóa học; các hình thức khen thưởng mà SVHV đạt được trong học tập, nghiên cứu khoa học; hình thức kỷ luật và trách nhiệm phap lý khác mà SVHV bị áp dụng trong và ngoài trường; những thay đổi của SVHV như chuyển ngành, chuyển trường, ngừng học, thôi học do Phòng Đào tạo cung cấp; hồ sơ liên quan đến vay vốn tín dụng của sinh viên; tình hình đi làm thêm của SVHV thông qua sự giới thiệu của các đơn vị trong Trường; địa chỉ nội trú và việc chấp hành quy định của SVHV nội trú; địa chỉ ngoại trú và việc chấp hành quy định của địa phương đối với SVHV ngoại trú; phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính theo dõi việc đóng học phí của SVHV; hồ sơ học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách, trợ cấp xã hội của SVHV và học bổng đi học nước ngoài.

  - Quản lý và giao trả hồ sơ tốt nghiệp của SVHV bao gồm các loại giấy tờ quy định hồ sơ khi nhập học và hồ sơ theo dõi quá trình học tập, rèn luyện của Bộ GDĐT, ĐHĐN.

  - Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức lễ khai giảng, bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho SVHV các hệ đào tạo.

  - Giải quyết các công việc hành chính liên quan cho SVHV.

  - Thực hiện quản lý hồ sơ điện tử lý lịch của SVHV.

  - Thực hiện công tác báo cáo thống kê có liên quan đến công tác SVHV của Trường theo quy định hiện hành và yêu cầu của các cấp quản lý.

  3. Thực hiện Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của SVHV

  - Tổ chức công tác giảng viên chủ nhiệm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Đà Nẵng; Phối hợp với các khoa, giảng viên chủ nhiệm, cố vấn học tập tổ chức theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của SVHV; phân loại, xếp loại SVHV cuối học kỳ, năm học, khóa học; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân SVHV đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với SVHV vi phạm quy chế, nội quy;

  - Tổ chức cho SVHV tham gia các hoạt động thi SV giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

  - Hỗ trợ, thực hiện các thủ tục xác nhận cho công tác phát triển Đảng trong SV; hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho SVHV tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp vơi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của SV, đạo điều kiện cho SV có môi trường rèn luyện, phấn đấu;

  - Tổ chức các buổi tư vấn học tập, nghề nghiệp cho sinh viên.

  4. Thực hiện Công tác ý tế, văn hóa, thể dục, thể thao

  - Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; tổ chức khám sức khỏe cho SV khi vào nhập học; chăm sóc, phòng chống dịch, bệnh và khám sức khỏe định kỳ cho SV trong thời gian học tập theo quy định; tham mưu xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập hoặc không tham gia khám sức khỏe theo quy định. Vận động SV tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện;

  - Chủ trì và phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường, các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác trong và ngoài Trường. Tham gia và quản lý các câu lạc bộ SV; tham mưu đề xuất cho hiệu trưởng tạo điều kiện cơ sở vật chất cho SV luyện tập thể dục, thể thao.

  5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên

  - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối với SV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến sinh viên. Tham mưu đề xuất cho lãnh đạo trường về chế độ miễn giảm học phí và các chế độ khác liên quan đến học tập của SV;

  - Tạo điều kiện và phối hợp với các đơn vị khác giúp đỡ SV tàn tật, khuyết tật, SV diện chính sách, SV có hoàn cảnh khó khăn;

  - Liên hệ với doanh nghiệp, khai thác, tiếp nhận và tổ chức trao học bổng của các doanh nghiệp, các tổ chức cho sinh viên;

  - Tham mưu cho hiệu trường triển khai công tác chọn cử SV đi du học ở nước ngoài theo các học bổng của Nhà nước hoặc học bổng tự khai thác.

  6. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

  - Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có SV ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho SV; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến SV;

  - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và các hoạt động khác có liên quan đến SV; hướng dẫn SV chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế;

  - Tổ chức tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho SV.

  7. Thực hiện công tác quản lý SV nội trú, ngoại trú

  - Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ SV và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Kinh tế, Trung tâm quản lý KTX Thành phố Đà Nẵng thực hiện công tác quản lý SV nội trú tại các KTX;

  - Tổ chức thực hiện công tác quản lý SV ngoại trú theo quy định của Bộ GD & ĐT và Đại học Đà Nẵng;

  - Hướng dẫn, triển khai các phong trào và các cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐH Đà Nẵng và địa phương phát động.

  8. Thực hiện các công tác khác

  - Tham gia và phối hợp tổ chức các hoạt động chung của sinh viên Đại học Đà Nẵng và thành phố Đà Nẵng;

  - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.