DHKT

 • Thành tựu của Phòng Công tác Sinh viên

   
  NHỮNG HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG


  Năm Danh hiệu- Khen thưởng Số/Thời gian của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; Cơ quan ban hành
   2022 Giấy khen đã đạt thành tích xuất sắc
  (Giám đốc Đại học Đà Nẵng khen)
  QĐ số 3193/ QĐ-ĐHĐN ngày 29/08/2022 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng khen Phòng CTSV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022
   2022 Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc 
  (Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng)
  QĐ số 3634/ QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng danh hiệu vì Phòng CTSV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022
   2021 Bằng khen QĐ số 4463/ QĐ-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen tặng Phòng CTSV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2019-2020 đến năm học  2020-2021
   2021 Tập thể lao động xuất sắc
  (Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng)
  QĐ số 4131/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2021  của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng danh hiệu vì Phòng CTSV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021
  2020 Giấy khen QĐ số 1063/QĐ-ĐHKT ngày 07/08/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2019-2020
  2020 Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019-2020
  (Chủ tịch Công đoàn khen) 
  QĐ số 27/QĐ-CĐĐHKT ngày 01/07/2020 của Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Kinh tế khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2019-2020 
  2019 Bằng khen QĐ số 4437/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2019 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen tặng Phòng CTSV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học từ năm học 2017-2018 đến năm học 2018-2019
  2018 Giấy khen QĐ số 1279/QĐ-ĐHĐN của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế khen tặng Phòng CTSV Đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018
  2019 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 3045/QĐ-ĐHĐN ngày 30/08/2019 của Giám đốc ĐH Đà Nẵng
  2019 Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 2774/QĐ-ĐHKT ngày 30/08/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế
  2019 Giấy khen QĐ số 2773/QĐ-ĐHĐN ngày 30/08/2019 của Giám đốc ĐH Đà Nẵng khen Phòng CTSV đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019
  2019 Bằng khen QĐ số 02/QĐKT-TWH ngày 15/08/2019 của BCH TW Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tặng Trường ĐH Kinh tế vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào giai đoạn 2014-2019
  2018 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 3045/QĐ-ĐHĐN ngày 07/09/2018 của Giám đốc ĐH Đà Nẵng
  2018 Giấy khen QĐ số 1296/QĐ-ĐHKT ngày 18/07/2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế: Phòng CTSV đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018
  2017 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 2937/QĐ-ĐHĐN ngày 06/09/2017 của Giám đốc ĐH Đà Nẵng
  2017 Giấy khen QĐ số 2729/QĐ-ĐHĐN của Giám đốc ĐH Đà Nẵng khen tặng Phòng CTSV Đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2016-2017
  2016 Tập thể lao động xuất sắc QĐ số 5080/QĐ-ĐHĐN ngày 17/08/2016 của Giám đốc ĐH Đà Nẵng
  2016 Giấy khen QĐ số 700/QĐ-ĐHKT ngày 18/07/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế: Tập thể Phòng CTSV đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015-2016
  2015 Bằng khen QĐ số 179/QĐ-CĐN ngày 06/08/2015 của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam Tặng Công đoàn Phòng CTSV đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2014-2015
  2015 Giấy khen QĐ số 4427/QĐKT ngày 25/08/2015 của Giám đốc ĐH Đà Nẵng: Phòng CTSV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015
  2014 Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 223/QĐ-ĐHKT ngày 18/07/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế
  2014 Giấy khen QĐ số 221/QĐ-ĐHKT ngày 18/07/2014 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế: Phòng CTSV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013-2014
  2013 Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 139/QĐ-ĐHKT ngày 18/07/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế
  2013 Giấy khen QĐ số 4774/QĐKT ngày 29/09/2013 của Giám đốc ĐH Đà Nẵng
  2012 Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 120/QĐ-ĐHKT ngày 05/09/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế
  2011 Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 82/QĐ-ĐHKT ngày 06/09/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế
  2011 Giấy khen QĐ số 6067/QĐKT ngày 24/10/2011 của Giám đốc ĐH Đà Nẵng
  2010 Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 97/QĐ-ĐHKT ngày 18/10/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế
  2010 Giấy khen QĐ số 103/QĐ-TĐKT ngày 12/11/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế: Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009-2010
  2009 Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 88/QĐ-ĐHKT ngày 12/11/2009 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế
  2009 Giấy khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ
  (Giám đốc Đại học Đà Nẵng khen)
  QĐ số 3184/QĐKT ngày 28/10/2009 ủa Giám đốc Đại học Đà Nẵng khen Phòng CTSV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2008-2009
  2008 Tập thể lao động tiên tiến QĐ số 192/QĐ-ĐHKT ngày 22/10/2008 củaHiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế  Về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

  - Tổ chức hoạt động đối thoại với sinh viên thông qua Hội nghị công tác sinh viên và các buổi họp sinh viên Ký túc xá cũng như các buổi sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm.

  - Tổ chức và cử sinh viên  tham gia các hoạt động ngày Nhà giáo Việt Nam, giao lưu với các đơn vị quân đội, ngày hội ký túc xá và các hoạt động khác do Thành phố, Nhà trường tổ chức.

  - Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện phong trào nội quy, nề nếp học đường. Các hoạt động phong trào của sinh viên như văn hóa, thể thao cũng diễn ra sôi nổi. Đặc biệt là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; phong trào “Thanh niên tình nguyện”. Hàng năm có hơn 300 lượt sinh viên tham gia các phong trào thanh niên như “Tiếp sức mùa thi”; “Thanh niên tình nguyện hè”,...

  Về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

   -  Hàng năm, Phòng phối hợp với các phòng ban trong Trường tổ chức tuần sinh hoạt công dân, các đợt học Nghị quyết, để phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của liên Bộ, liên ngành và của địa phương về công tác bảo đảm  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và Giáo dục, định hướng về tư tưởng, chính trị nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, nhà giáo và người học về âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn của tội phạm.

  - Tham gia, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho người học.

  - Liên hệ chặt chẽ và thường xuyên với Công an Phường, PA 83 trong công tác chính trị và nắm bắt tình hình sinh viên ngoại trú.

  Về công tác tổ chức hoạt động văn hóa:

  Phối hợp với Đoàn thanh niên, Phòng đã triển khai các hoạt động sau:

  - Hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng như: Câu lạc bộ khiêu vũ sinh hoạt vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần; Các hội thi và các buổi biểu diễn văn nghệ được tổ chức định kỳ và theo chủ điểm như: văn nghệ chào mừng năm học mới, đón tân sinh viên, chào mừng 20/11, 26/03, 19/05, Ngày hội ký túc xác chào đón năm mới; Các buổi chiếu phim định kỳ tại KTX của Trường.

  - Hàng năm có hơn lượt sinh viên tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, nhân đạo, tình nguyện, bảo vệ môi trường:  phụng dưỡng hai bà mẹ Việt Nam anh hùng; triển khai các công tác tình nguyện như mùa hè xanh, tiếp sức mừa thi và các đợt ra quân tình nguyện đột xuất khắc phục thiên tai lũ lụt. 

  Công tác đánh giá kết quả rèn luyện:

  Thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007, Phòng đã triển khai phổ biến quy trình và nội dung đánh giá kết quả rèn luyện đến toàn thể giáo viên chủ nhiệm, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn. Hàng năm, Phòng phối hợp với các Khoa quản lý sinh viên tổ chức đánh giá điểm rèn luyện theo học kỳ và năm học theo quy định, cập nhật kịp thời để phục vụ việc xét học bổng cho sinh viên và các công tác khác có liên quan.

  Về công tác học bổng khuyến khích học tập:

  Ngoài việc thực hiện công tác cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy định  Nhà trường còn huy động các nguồn từ bên ngoài để cấp học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập, hoặc những sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập (học bổng của ACECOOK, học bổng LOTTE DUTY FREE PHÚ KHÁNH, Đồng Hành, SCIC, ... với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng mỗi năm.

  Về công tác quản lý ký túc xá:

  Trong năm Ký túc xá đã tiếp nhận và bố trí chỗ ở cho trên 700 sinh viên nội trú, trong đó có trên 200 sinh viên quốc tế. Cán bộ quản lý và phục vụ nhiệt tình trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự và vệ sinh trong KTX đồng thời kịp thời đáp ứng các yêu cầu phát sinh của sinh viên nội trú. Bên cạnh đó Ban đại diện sinh viên KTX cũng hoạt động hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao cho sinh viên nội trú. Đặc biệt trong năm học vừa qua, Ký túc xá của Trường đã tham gia tổ chức thành công Trường Hè Pháp Ngữ và được đối tác đánh giá cao.

  Phòng tham mưu cho Nhà trường cải tạo lại khuôn viên Ký túc xá khang trang và xanh đẹp hơn, triển khai sửa chữa kịp thời các hư hỏng nhỏ trong phòng ở và máy móc kỹ thuật tại KTX. Đồng thời, phối hợp cùng Phòng Hành chính - Tổng hợp kịp thời sữa chữa những hư hỏng về phòng ốc, cống rãnh bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho sinh viên nội trú.

  Triển khai thực hiện Quy chế 42 về công tác học sinh sinh viên:

  - Phòng tổ chức tiếp nhận hơn 3.000 sinh viên hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học tại Trường trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo mỗi năm.

  - Hàng năm, Phòng CTSV phối hợp với các phòng, Khoa tổ chức Lễ khai giảng năm học và Lễ tốt nghiệp phát bằng cho sinh viên các khóa.

  - Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho hơn 12.000 sinh viên các khóa và Hội nghị công tác sinh viên vào đầu năm học.

  - Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp tại Trường Đại học Kinh tế quy tụ các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đến tham dự để tuyển dụng sinh viên của Nhà trường.

  - Tổ chức thực hiện xét và trình ký các quyết định cho sinh viên được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước quy định như miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội cho hơn 450 sinh viên mỗi học kỳ; cấp giấy xác nhận cho tất cả sinh viên có yêu cầu vay vốn theo chương trình tín dụng của nhà nước.  

  - Thực hiện công tác quản lý gần 800 sinh viên nội trú, trong đó hơn 200 sinh viên quốc tế.

  - Phối hợp với các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn nơi trường đóng, khu vực có sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên. 

   

  Tập thể lao động tiên tiến

  Tập thể lao động tiên tiến