DHKT

CÔNG BỐ NỘI DUNG BA CÔNG KHAI

29/12/2017

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2021 - 2022

1. Biểu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo (chi tiết file đính kèm);

2. Biểu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế;

3. Biểu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất;

4. Biểu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

5. Biểu 21: Công khai tài chính của Trường.


BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020 - 2021

1. Biểu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo (chi tiết file đính kèm);

2. Biểu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế;

3. Biểu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất;

4. Biểu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

5. Biểu 21: Công khai tài chính của Trường.

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2019 - 2020

1. Biểu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo (chi tiết file đính kèm);

2. Biểu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế;

3. Biểu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất;

4. Biểu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

5. Biểu 21: Công khai tài chính của Trường.

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018 - 2019

1. Biểu 17: Công khai cam kết chất lượng đào tạo (chi tiết file đính kèm);

2. Biểu 18: Công khai chất lượng đào tạo thực tế;

3. Biểu 19: Công khai thông tin cơ sở vật chất;

4. Biểu 20: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

5. Biểu 21: Công khai tài chính của Trường.


BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018

1. Biểu tổng hợp

2. Biểu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo;

3. Biểu 21: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế;

4. Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất;

5. Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

6. Biểu 24: Công khai tài chính của Trường.

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

1. Biểu tổng hợp

2. Biểu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo;

3. Biểu 21: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế;

4. Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất;

5. Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;

6. Biểu 24: Công khai tài chính của Trường.

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2015-2016


1. Biểu tổng hợp

4. Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất;
6. Biểu 24: Công khai tài chính của Trường.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ (NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG)

1. Quyết định: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu

2. Quyết định: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng

3. Ngành Kế toán nghiên cứu

4. Ngành Kế toán ứng dụng

5. Ngành Kinh tế phát triển nghiên cứu

6. Ngành Kinh tế phát triển ứng dụng

7. Ngành Ngân hàng nghiên cứu

8. Ngành Ngân hàng ứng dụng

9. Ngành Quản lý kinh tế nghiên cứu

10. Ngành Quản lý kinh tế ứng dụng

11. Ngành Quản trị kinh doanh nghiên cứu

12. Ngành Quản trị kinh doanh ứng dụng

13. Ngành Triết học nghiên cứu

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

1. Ngành Kế toán

2. Ngành Quản trị kinh doanhị kinh doanh

3. Kinh tế phát triển

4. Tài chính - Ngân hàng

TRA CỨU THÔNG TIN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

Tra cứu tại đây

TRA CỨU TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN

Tra cứu tại đây