DHKT

THÔNG BÁO V/V XÉT MIỄN HỌC, CÔNG NHẬN TÍN CHỈ VÀ XẾP LỚP CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TRONG CTĐT ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY TỪ KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2021

22/10/2021

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trong Trường;

- Sinh viên các lớp Hệ chính quy từ khoá tuyển sinh năm 2021.

 

Trên cơ sở chương trình đào tạo đã công bố, Nhà trường tổ chức giảng dạy các học phần tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa tuyển sinh năm 2021 như sau:

Tên học phần

Số tín chỉ

Tên gọi

Mục tiêu trình độ đầu ra theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNN Việt Nam)

English Elementary 1

3

Các lớp tiếng Anh A2

Tương đương bậc 2

English Elementary 2

4

English Communication 1

3

Các lớp tiếng Anh B1

Tương đương bậc 3

English Communication 2

3

English Composition B1

2

Tổng số

15

 

 

Căn cứ trình độ tiếng Anh của sinh viên, từ khóa tuyển sinh năm 2021, Nhà trường thực hiện việc xét miễn học, công nhận tín chỉ và xếp lớp các học phần tiếng Anh cho sinh viên. Các học phần sinh viên được miễn học và công nhận tín chỉ được ký hiệu bằng chữ M và không được tính vào điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy. Cụ thể:

1.     Kết quả dùng để xét miễn học và công nhận tín chỉ

Sinh viên chỉ sử dụng kết quả sau để đề nghị xét miễn học và công nhận tín chỉ học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo hệ chính quy:

-         Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa.

-         Kết quả trong Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc Chứng chỉ tiếng Anh theo KNLNN Việt Nam (sau đây gọi chung là chứng chỉ tiếng Anh). Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng Anh sinh viên được phép sử dụng để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy được quy định cụ thể tại Phụ lục.

2. Thực hiện việc xét miễn học, công nhận tín chỉ và xếp lớp các học phần tiếng Anh

Căn cứ trình độ tiếng Anh của sinh viên, từ khóa tuyển sinh năm 2021, Nhà trường thực hiện việc xét miễn học, công nhận tín chỉ và xếp lớp các học phần tiếng Anh cho sinh viên như sau:

a. Căn cứ kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa

- Đối với sinh viên có kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa từ 140 – 159 điểm

Kết quả đánh giá

Các học phần được miễn học và công nhận tín chỉ

Các học phần cần phải học trong chương trình đào tạo

Từ

140 -159 điểm

Các lớp tiếng Anh A2 gồm:

- English Elementary 1

- English Elementary 2

Các lớp tiếng Anh B1 gồm:

- English Communication 1

- English Communication 2

- English Composition B1

Nhà trường sẽ tiến hành xét miễn học và công nhận tín chỉ các lớp tiếng Anh A2, bố trí lớp cho sinh viên học các lớp tiếng Anh B1 theo lộ trình học (bắt đầu từ học phần English Communication 1) từ học kỳ 1 của năm học thứ 1. Trường hợp sinh viên muốn hủy các lớp tiếng Anh B1 để tự học, thi để có một trong các chứng chỉ tiếng Anh dùng để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo phải thực hiện các nội dung sau:

- Liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm để thông qua việc hủy lớp học phần English Communication 1 trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 trước 10h00 sáng thứ hai ngày 25/10/2021. Sinh viên cần theo dõi thời khóa biểu cá nhân để kiểm tra việc hủy học phần của mình.

- Chậm nhất là 1 tuần trước khi bắt đầu học kỳ 1 của năm học thứ 2, sinh viên phải nộp chứng chỉ tiếng Anh tương đương từ bậc 3 trở lên theo KNLNN Việt Nam để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không nộp chứng chỉ theo quy định, Nhà trường sẽ tiến hành xếp lớp cho sinh viên học các lớp tiếng Anh B1 (bắt đầu từ học phần English Communication 1) từ học kỳ 1 của năm học thứ 2.

- Đối với sinh viên có kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa từ 120-139 điểm

Kết quả đánh giá

Các học phần được miễn học và công nhận tín chỉ

Các học phần cần phải học trong chương trình đào tạo

Từ 120-139 điểm

Không

Các lớp tiếng Anh A2 gồm:

- English Elementary 1

- English Elementary 2

Các lớp tiếng Anh B1 gồm:

- English Communication 1

- English Communication 2

- English Composition B1

Nhà trường sẽ tiến hành xếp lớp cho sinh viên học các lớp tiếng Anh A2 và B1 theo lộ trình học (bắt đầu từ English Elementary 1) từ học kỳ 1 của năm học thứ 1.

- Đối với sinh viên có kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa từ 0-119 điểm

Kết quả đánh giá

Các học phần được miễn học và công nhận tín chỉ

Các học phần cần phải học trong chương trình đào tạo

Từ

0-119 điểm

Không

Các lớp tiếng Anh A2 gồm:

- English Elementary 1

- English Elementary 2

Các lớp tiếng Anh B1 gồm:

- English Communication 1

- English Communication 2

- English Composition B1

Sinh viên phải có kế hoạch tự học tập các lớp tiếng Anh dự bị để đạt trình độ tiếng Anh tương đương với bậc 1 theo KNLNN Việt Nam.

Nhà trường sẽ tiến hành xếp lớp cho sinh viên học các lớp tiếng Anh A2 và B1 theo lộ trình học (bắt đầu từ English Elementary 1) từ học kỳ 2 của năm học thứ 1.

Lưu ý: Từ học kỳ 2 của năm học thứ 1, chậm nhất là 1 tuần trước trước khi bắt đầu học kỳ chính, nếu sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh tương đương theo KNLNN Việt Nam để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh sinh viên chưa học trong chương trình đào tạo, sinh viên được xét miễn học và công nhận tín chỉ theo quy định về việc sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo được thực hiện theo điểm b của Thông báo này.

b. Căn cứ các chứng chỉ tiếng Anh

Sinh viên có các chứng chỉ tiếng Anh tương đương với bậc 2 trở lên theo KNLNN Việt Nam có giá trị 24 tháng kể từ ngày cấp đến thời điểm nộp hồ sơ có thể sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để đề nghị xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy. Cụ thể:

KNLNN Việt Nam

Các học phần được miễn học và công nhận tín chỉ

Các học phần cần phải học trong chương trình đào tạo

Bậc 2

Các lớp tiếng Anh A2 gồm:

- English Elementary 1

- English Elementary 2

Các lớp tiếng Anh B1 gồm:

- English Communication 1

- English Communication 2

- English Composition B1

Bậc 3

Các lớp tiếng Anh A2 gồm:

- English Elementary 1

- English Elementary 2

Các lớp tiếng Anh B1 gồm:

- English Communication 1

- English Communication 2

- English Composition B1

Không

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Đối với sinh viên nộp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương với bậc 2 theo KNLNN Việt Nam để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các lớp tiếng Anh A2 trong chương trình đào tạo, việc xét miễn học, công nhận tín chỉ và xếp lớp các học phần tiếng Anh được thực hiện giống như đối với sinh viên có kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa từ 140 – 159 điểm.

Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng Anh sinh viên được phép sử dụng để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy được quy định cụ thể tại Phụ lục.

Sinh viên có nguyện vọng sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy cần hoàn thiện hồ sơ và gửi về email daotao@due.edu.vn trước 10h00 sáng thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2021. Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh Bản chụp của chứng chỉ tiếng Anh. Tiêu đề email cần ghi rõ: 47K - Hồ sơ đề nghị xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh.

Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng Anh sinh viên được phép sử dụng để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy, sinh viên xem tại đây.

Trân trọng!


Thông tin đang được cập nhật!