DHKT

Văn phòng Đảng ủy

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

• Chức năng:

Văn phòng Đảng ủy là bộ phận chuyên môn của Đảng ủy, chịu sự lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng thời là bộ phận tiếp nhận và phát hành các văn bản phục vụ công tác Đảng.

• Nhiệm vụ:

Tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các vấn đề có liên quan đến công tác Đảng.

Chuẩn bị các văn bản để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy nghiên cứu, xem xét trước khi đưa ra quyết định.

Phối hợp với các Ban của Đảng ủy tổng hợp tình hình, thông tin và báo cáo cho Ban Thường vụ Đảng ủy.

Tham dự các kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng ủy, soạn thảo Nghị quyết, quản lý, tiếp nhận, phát hành và lưu trữ các loại văn bản của Đảng ủy.

Thông báo kịp thời các ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đến các Chi bộ trực thuộc. 

 

• Liên hệ Văn phòng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

Email

1

PGS. TS. Ngô Văn Hà

ĐUV - Phụ trách văn phòng

0236.3950883

hanv@due.edu.vn

2

Th.S Nguyễn Phan Xuân Phú

Chuyên viên văn phòng

0236.3950883 - 0935760077

xuanphu@due.edu.vn