DHKT

QUản Trị Kinh Doanh

Giới thiệu

Đào tạo

Sau đại học

Nghiên cứu Khoa học

Trải nghiệm của Sinh viên

Cựu Sinh viên Khoa QTKD

Tin tức – Sự kiện

Kết nối với Khoa

Thực tập sinh khởi nghiệp

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

   

  Trình độ đào tạo

  ĐẠI HỌC

  Ngành

  QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

  Mã ngành

  734 04 04

  Tên chuyên ngành

  QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

  Tên chuyên ngành (Tiếng Anh)

  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

  Mã chuyên ngành

  734 04 04 01

  Loại hình đào tạo

  Chính quy

  Hình thức đào tạo

  Chương trình đào tạo đại trà

   

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung

  Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực nắm vững kiến thức chung về quản trị nguồn nhân lực, thấu hiểu con người và tổ chức, có khả năng phát hiện các vấn đề của nguồn nhân lực trong tổ chức và có khả năng thiết kế và triển khai thực hiện các chức năng quản trị nguồn nhân lực là đảm bảo, duy trì và phát triển nguồn nhân lực một cách độc lập, có hiệu quả góp phần thực thi chiến lược và tạo lợi thế cạnh tranh thông qua nguồn nhân lực cho tổ chức; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp;có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

  1.2. Chuẩn đầu ra

  Sinh viên chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực khi tốt nghiệp có các năng lực sau:

  PLO

  Nội dung

  PLO1

  Áp dụng được các kiến thức nền tảng về kinh tế, quản lý và pháp luật

  PLO2

  Có năng lực thuyết trình và giao tiếp

  PLO3

  Có năng lực hợp tác nhóm để đạt mục tiêu chung của tổ chức

  PLO4

  Có năng lực sử dụng ngoại ngữ

  PLO5

  Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong quản trị nguồn nhân lực.

  PLO6

  Có năng lực học tập suốt đời

  PLO7

  Thiết kế các kế hoạch, chính sách đảm bảo nguồn nhân lực cho tổ chức:

  PLO8

  Thiết kế các kế hoạch, chính sách duy trì nguồn nhân lực phù hợp với tổ chức

  PLO9

  Thiết kế kế hoạch và chính sách phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển và định hướng cạnh tranh của tổ chức

  PLO10

  Kỹ năng thấu hiểu con người

  PLO10.1

  Nhanh chóng tiếp cận và hiểu rõ đặc điểm cá nhân cốt yếu như về giá trị và quan điểm cá nhân, đặc trưng giá trị văn hóa của người tương tác

  PLO10.2

  Nhạy cảm và chấp nhận sự khác biệt về cá nhân và các yếu tố đa văn hóa.

  PLO11

  Có kỹ năng tư duy phản biện.

  PLO12

  Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong quản trị nguồn nhân lực.

   

  1.3. Cơ hội việc làm

  Sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công việc chuyên viên Quản trị nguồn nhân lực, chuyên viên tuyển dụng, đào tạo, đánh giá thành tích, tiền lương, bảo hiểm xã hội trong các công ty, các tổ chức chính quyền và xã hội; chuyên viên tư vấn nghề nghiệp trong các tổ chức dịch vụ việc làm, quản lý lao động, tư vấn nghề nghiệp; nghiên cứu viên các cơ sở nghiên cứu về nguồn nhân lực;

  Sau 3-5 năm có thể thăng tiến vào vị trí quản lý thù lao, quản lý đào tạo, trưởng phòng tổ chức, trưởng phòng nhân lực;

  Sau 7-10 năm có thể đảm nhiệm vị trí giám đốc nguồn nhân lực.

  2. Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

  3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 133 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

  4. Đối tượng tuyển sinh:    Tốt nghiệp THPT, THCN

  5. Qui trình đào tạo:            Hình thức tín chỉ.

  6. Thang điểm:                     Quy chế đào tạo đại học theo học chế tín chỉ.

  7. Nội dung chương trình:

  7.1. Học phần chung toàn Trường

   

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  1.

  SMT1005

  Triết học Mác - Lênin

  3

  2.

  SMT1006

  Kinh tế chính trị Mác - Lênin

  2

  3.

  SMT1007

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  2

  4.

  SMT1008

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

  2

  5.

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  2

  6.

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  2

  7.

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  3

  8.

  ENG1011

  PRE-IELTS 1

  3

  9.

  ENG1012

  PRE-IELTS 2

  2

  10.

  ENG1013

  IELTS BEGINNERS 1

  3

  11.

  ENG1014

  IELTS BEGINNERS 2

  2

  12.

  ENG2011

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 1

  3

  13.

  ENG2012

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 2

  2

  14.

  ENG2013

  IELTS INTERMEDIATE 1

  3

  15.

  ENG2014

  IELTS INTERMEDIATE 2

  2

  16.

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  3

  17.

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  3

  18.

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  3

  19.

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  3

  20.

  MGT1002

  Quản trị học

  3

   

   

  Tổng

  38

  21.

   

  Giáo dục thể chất

  5

  22.

   

  Giáo dục Quốc phòng

  4 tuần

   

  Ngoài khối lượng kiến thức tiếng Anh như thiết kế, khuyến khích sinh viên đã hoàn thành học phần tiếng Anh ENG2013 và ENG2014 tham gia các học phần tiếng Anh sau, kết quả thi các học phần này được ghi vào bảng điểm nhưng không tính vào điểm trung bình học tập.

  ­

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  23.

  ENG3011

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 1

  2

  24.

  ENG3012

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 2

  2

  25.

  ENG3013

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 3

  2

  26.

  ENG3014

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 4

  2

   

  7.2. Học phần chung khối ngành

   

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  27.

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  3

  28.

  MKT2001

  Marketing căn bản

  3

  29.

  MIS2002

  Hệ thống thông tin quản lý

  3

  30.

  HRM2001

  Hành vi tổ chức

  3

  31.

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  3

  32.

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  3

  33.

  MGT2002

  Nhập môn kinh doanh

  3

  34.

  IBS2001

  Kinh doanh quốc tế

  3

  35.

  LAW2001

  Luật kinh doanh

  3

  36.

  ENG3001

  Tiếng Anh kinh doanh

  3

   

   

  Tổng

  30

   

   

  7.3. Học phần chung của ngành

  7.3.1. Học phần bắt buộc

   

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  37.

  MGT3001

  Quản trị chiến lược

  3

  38.

  HRM3001

  Quản trị nguồn nhân lực

  3

  39.

  HRM3004

  Quan hệ lao động

  3

  40.

  MGT3010

  Lý thuyết và thiết kế tổ chức

  3

  41.

  HRM3007

  Phát triển nghề nghiệp

  3

   

   

  Tổng

  15

   

  7.3.2. Học phần tự chọn

  Chọn ít nhất 6 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau

   

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  42.

  ECO3013

  Tâm lý học lao động

  3

  43.

  LAW3010

  Luật lao động

  3

  44.

  MGT3003

  Quản trị sản xuất

  3

  45.

  MGT3005

  Quản trị chất lượng toàn diện

  3

  46.

  FIN3006

  Quản trị tài chính

  3

   

  7.4. Học phần chuyên ngành

  7.4.1. Học phần bắt buộc

   

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  47.

  HRM3002

  Phát triển kỹ năng quản trị

  3

  48.

  HRM3003

  Phát triển nguồn nhân lực

  3

  49.

  HRM3008

  Hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực

  3

  50.

  HRM3009

  Quản trị thành tích

  3

  51.

  HRM3010

  Thù lao

  3

  52.

  HRM3095

  Đề án Thiết kế chính sách nguồn nhân lực

  2

   

   

  Tổng

  17

   

  7.4.2. Học phần tự chọn

  Chọn ít nhất 5 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau:

   

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  53.

  MKT3006

  Truyền thông marketing

  3

  54.

  BAN3005

  Quản trị ngân hàng

  3

  55.

  MGT3011

  Khởi sự kinh doanh

  3

  56.

  HRM3005

  Thương lượng

  3

  57.

  COM2001

  Quản trị doanh nghiệp thương mại

  3

  58.

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  2

   

  7.5. Hoạt động ngoại khóa

   

  TT

  Hoạt động ngoại khóa

  Ghi chú

  59.

  Bộ môn triển khai cho sinh viên đi tìm hiểu về hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại các đơn vị thực tế; Gặp gỡ và học hỏi kinh nghiệm với các chuyên gia quản trị nguồn nhân lực; Huấn luyện ngoài trời các kỹ năng thấu hiểu con người và phát hiện các vấn đề về quản trị nguồn nhân lực.

  2 tuần

   

  7.6. Thực tập cuối khóa

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tín chỉ

   

   

  Hình thức 1

   

  60.

  HRM4001

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  4

  61.

   

  Học bổ sung ít nhất 6 tín chỉ được chọn từ các học phần tự chọn

  6

   

   

  Hình thức 2

   

  62.

  HRM4002

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  10

   

              * Sinh viên phải học học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học", có điểm trung bình chung tích lũy lớn hơn mức quy định của Trường và được Khoa chuyên ngành đồng ý cho làm khóa luận tốt nghiệp.

  8.          Ma trận mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra và các học phần (đính kèm theo chương trình đào tạo này)

  9.          Lộ trình học (đính kèm theo chương trình đào tạo này)

  10.      Các chương trình đào tạo được tham khảo (đính kèm theo chương trình đào tạo này)

   

  TT

  Tên chương trình – Trường (Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh)

  Địa chỉ website tham chiếu (nếu có)

  1

  Đại học Kinh tế quốc dân

   

  2

  Đại học Quốc gia TP HCM

   

  3

  Concordia University

  http://johnmolson.concordia.ca/en/undergrad/bachelor-degrees/majors/human-resource-management

  4

  Curtis L. Carlson School of Management

  University of Minnesota

  http://carlsonschool.umn.edu/degrees/undergraduate/academics/majors-and-minors/human-resources-and-industrial-relations

  5

  Rutgers School of Management and Labor Relations

  http://smlr.rutgers.edu/human-resource-management

  6

  Cornell University

  ILR School

  https://www.ilr.cornell.edu/academics/degree-programs/graduate-degree-programs

  7

  The University of Queensland

  http://www.uq.edu.au/study/plan_display.html?acad_plan=HMRESX2059

  8

  University of South Australia

  http://programs.unisa.edu.au/public/pcms/Program.aspx?pageid=2966&sid=4857&tid=436&y=2015

  9

  The University of Texas at San Antonio

  http://catalog.utsa.edu/undergraduate/business/management/#degreestext

  10

  California State University, Long Beach – College of Business administration

  http://web.csulb.edu/divisions/aa/catalog/current/cba/management/hrm_ud.html