DHKT

Thông báo về việc công bố thông tin luận án, luận văn

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN LUẬN ÁN, LUẬN VĂN LÊN WEB CỦA NHÀ TRƯỜNG

18/04/2017

THÔNG BÁO

        Kính gửi: Học viên, sinh viên trong trường.

       Ngày 02 tháng 3 năm 2017, Đại học Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu các NCS, học viên cao học và sinh viên đại học thực hiện công bố thông tin về luận án, luận văn tốt nghiệp lên website của nhà trường. (Nội dung toàn văn ở file đính kèm)

       Nhà trường yêu cầu các NCS, học viên cao học và sinh viên nghiêm túc thực hiện công văn này.

       Trân trọng!


        Ghi chú: Biểu mẫu công bố thông tin: tải tại đây.