DHKT

Thông báo Học bổng sau đại học DAAD-EPOS năm 2024 và Học bổng Thạc sĩ Helmut-Schmidt năm 2025

05/07/2024

 quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) thông báo các học bổng như sau:

1. Học bổng sau đại học DAAD-EPOS 2024

Điều kiện: Ứng viên đã tốt nghiệp đại học và có ít nhất hai năm kinh nghiệm chuyên môn.

Thời hạn nộp đơn phụ thuộc vào chương trình học.

Danh sách các chương trình học, vui lòng truy cập: https://bit.ly/DAADEPOS2024

Thông tin chi tiết về Học bổng, vui lòng truy cập: daad.de/go/en/stipa50076777

2. Học bổng Thạc sĩ Chương trình Helmut-Schmidt về Chính sách công và Quản trị năm 2025

Thông tin vui lòng truy cập: https://shorturl.at/ckyR6; daad.de/go/en/stipa50026397

Thời gian nhận Hồ sơ ứng tuyển: Từ ngày 01/6 đến ngày 31/7/2024

Thông tin chi tiết về Chương trình học bổng DAAD, vui lòng truy cập:

https://www.daad-vietnam.vn/en/find-funding/daad-scholarships-for-cambodia-laos-myanmar-and-vietnam/

Trường hợp cần trao đổi thông tin, vui lòng liên hệ: Văn phòng Đại diện DAAD tại Hà Nội, điện thoại: +84 24 3868 3773, email: daad@daadvn.org.