DHKT

Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395)

20/05/2024

Kính gửi: Quý Thầy Cô.

Tiếp nhận thông tin của Ban KH&HTQT, Đại học Đà Nẵng ngày 20/5/2024, Phòng KH&HTQT trân trọng kính gửi Quý Thầy Cô thông báo tuyển chọn tham gia Đề án 2395 – Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực KH&CN cho năm 2025 với các thông tin cụ thể như sau:

- Giới thiệu về Đề án 2395: Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề án 2395) phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2025: Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi công văn 606/BKHCN-HVKHCN ngày 19/3/2024 về việc Thông báo tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KHCN ở trong nước và ngoài nước (Đề án 2395) đề xuất xây dựng kế hoạch năm 2025 (với hạn nộp hồ sơ là ngày 30/3/2024), ĐHĐN đã chuyển công văn này đến các trường đại học thành viên và đăng thông báo trên website ĐHĐN. Để tham gia xét hồ sơ tham gia Đề án 2395 cho đợt 2025, mỗi trường đại học thành viên ĐHĐN có thể gửi thông tin đăng ký (theo mẫu phụ lục 1.1Mẫu 1.2, mẫu 1.3, mẫu 1.4 đính kèm) đến Ban KH&HTQT-ĐHĐN gồm các thông tin:

1) Danh mục thông tin chi tiết của các nhóm nghiên cứu hoặc cá nhân đăng ký tham gia

2) Chủ đề nghiên cứu, tên quốc gia đăng ký đi, thời gian dự kiến

3) Thông tin cụ thể là đăng ký vào đối tượng nào trong Đề án 2395:

- Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia

- Đào tạo, bồi dưỡng theo nhóm

- Bồi dưỡng sau tiến sỹ 

- Hồ sơ đăng ký: Mẫu phụ lục 1.1 (cho tất cả các nhóm) và/hoặc mẫu 1.2 (chuyên gia), 1.3 (nhóm), 1.4 Sau tiến sỹ (Phụ lục TT 13/2016 đính kèm);

-Thời hạn: trước 17h30 ngày 21/5/2024 (thứ ba)

- Email: khoahoc@due.edu.vn

- Thông tin chi tiết về Đề án 2395 và phụ lục: 2024-05-21 DE AN BOI DUONG 2395

- Hồ sơ gửi Đề án 2395 của Bộ sẽ được gửi đến Ban KH&HTQT, ĐHĐN trước 10h ngày 22/5/2024.

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT