DHKT

Thông báo mở bổ sung lớp trong HK Hè 2023-2024

08/05/2024

Nhằm đáp ứng nhu cầu học HK hè của sinh viên, Nhà trường thông báo về việc mở bổ sung một số lớp học phần sau:

- Triết học

- Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Lịch sử Đảng

Thời gian bắt đầu đăng ký đối với các lớp HP bổ sung: Từ 8h00 đến 11h00 ngày 09/5/2024.