DHKT

V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2025

07/05/2024

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Triển khai Công văn số 1677/ĐHĐN-KHHTQT của Đại học Đà Nẵng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2025, Phòng KH&HTQT xin gửi đến Quý Thầy/ Cô danh mục đề tài đưa ra tuyển chọn thực hiện từ năm 2025 (danh mục kèm theo) và các thông tin liên quan đến việc tuyển chọn như sau:

  1. Điều kiện và hồ sơ tham gia tuyển chọn vui lòng xem chi tiết hướng dẫn tại Công văn số 1677/ĐHĐN-KHCNMT ngày 06/5/2024 của ĐHĐN gửi kèm email này. 
  2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn được đóng thành 08 bản (01 bản gốc và 07 bản sao). Hồ sơ được niêm phong, bên ngoài ghi rõ tên cá nhân gửi hồ sơ, số thứ tự của đề tài trong danh mục tuyển chọn, tên đề tài tham gia tuyển chọn, danh mục tài liệu có trong hồ sơ. 
  3. Các cá nhân gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn về ĐHĐN qua Ban Khoa học & Hợp tác quốc tế trước 11 giờ 00 ngày 14/5/2024 (thứ Ba)File pdf gửi qua email của Ban Khoa học & Hợp tác quốc tế tại địa chỉ bankhcnmt@ac.udn.vn vào ngày 15/5/2024.
  4.  Các hồ sơ gửi kèm bao gồm: 
  • Quyết định 1312 phê duyệt danh mục của Bộ GD&ĐT; 
  • Công văn 1677 của ĐHĐN v/v thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ thực hiện từ năm 2025
  • Mẫu thuyết minh (mẫu 6) và tiềm lực cấp bộ (mẫu 7); 
  • Phụ lục 1.

Thông tin chi tiết hồ sơ tại link sau: 3. Tuyển chọn chủ trì

Trân trọng./.

P. KH&HTQT