DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”

06/09/2024

Kính gửi: Quý Thầy/Cô

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật – Đại học Huế và Trung tâm Trọng tài thương mại Miền Trung đồng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Hoàn thiện pháp luật về trọng tài thương mại đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. Thông tin chi tiết Hội thảo như sau:

1. Mục đích của hội thảo

Tạo diễn đàn học thuật liên quan đến chính sách pháp luật về trọng tài thương mại (TTTM), đáp ứng với bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế;

Nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, phục vụ tốt hơn cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

Tạo cơ hội giao lưu, kết nối, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các nhà khoa học, giảng viên, trọng tài viên các trung tâm TTTM và các chuyên gia pháp lý làm công tác thực tiễn có liên quan đến hoạt động của TTTM;

Cung cấp những cơ sở, luận cứ khoa học cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện pháp luật về TTTM, phù hợp yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới.

2. Các chủ đề của hội thảo

Hội thảo sẽ đề cập những nội dung pháp luật về TTTM, tập trung nhưng không giới hạn vào các vấn đề sau:

-  Đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về TTTM;

-  Quy định pháp luật về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của TTTM;

Quy định pháp luật về thẩm quyền của Hội đồng trọng tài trong thủ tục tố tụng trọng tài;

Quy định pháp luật về biện pháp khẩn cấp tạm thời;

Hoàn thiện các quy định về thủ tục tố tụng trọng tài;

Quy định pháp luật về phán quyết trọng tài;

Quản lý nhà nước về Trọng tài;

Hoàn thiện phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng TTTM;

Các giải pháp nâng cao hiệu quả phương thức giải quyết tranh chấp bằng TTTM;

Giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức TTTM trực tuyến;

Các cơ chế nâng cao hiệu quả thực thi các phán quyết của TTTM;

Cơ chế phối hợp và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành phán quyết của Trọng tài;

Các giải pháp nâng cao năng lực của các trung tâm trọng tài, đội ngũ trọng tài đáp ứng yêu cầu giải quyết các tranh chấp đầu tư, kinh doanh, thương mại trong bối cảnh hội nhập quốc tế;

Kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về TTTM;

Và những vấn đề khác có liên quan.

3. Cơ hội công bố khoa học

Hội thảo khoa học quốc gia này vinh dự được kết nối với các tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí khoa học của HĐGSNN như Tạp chí Khoa học Kinh tế (JES) của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (được tính 0,75 điểm), Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn của Trường Đại học Luật – Đại học Huế (được tính 0,5 điểm). Các tác giả có bài viết chất lượng tốt được trình bày tại Hội thảo sẽ được Tổng biên tập các tạp chí nói trên mời nộp bài để xét công bố theo quy trình duyệt bài. Những bài viết có chất lượng của hội thảo sau khi qua vòng phản biện và trình bày báo cáo tại Hội thảo sẽ được lựa chọn đăng kỷ yếu hội thảo có mã số ISBN.

4. Đơn vị, thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

-  Đơn vị chủ trì Hội thảo: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng;

Đơn vị phối hợp đồng tổ chức Hội thảo: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật – Đại học Huế và Trung tâm Trọng tài thương mại Miền Trung;

Thời gian tổ chức: Ngày 06 tháng 09 năm 2024 (Thứ Sáu);

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, số 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng;

Hình thức tổ chức: Hội thảo được tổ chức trực tiếp.

5. Thể lệ bài viết và tham gia hội thảo

Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt.

Quy định bài viết đăng kỷ yếu Hội thảo quốc gia: 4.000 đến 6.000 từ không kể tài liệu tham khảo và phụ lục; trình bày trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, canh lề 2cm. Các mục tối thiểu: (1) Tên bài viết; (2) Tên tác giả/nhóm tác giả, đơn vị công tác, số điện thoại; (3) Tóm tắt: 200-300 từ; (4) có 2-5 từ khóa; (5) Tài liệu tham khảo; (6) Phụ lục (nếu có). (7) Bài viết sử dụng cách trích dẫn footnote. Mẫu định dạng bài viết

Địa chỉ email gửi bài viết: hoithaoquocgia@due.edu.vn. Bài viết được chấp nhận sẽ tiến hành biên tập và đăng trong Kỷ yếu hội thảo quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.

Thời gian nhận bài viết: Hạn cuối gửi bài viết ngày 28/6/2024.

Thời hạn tác giả nhận phản hồi về bài viết: trước ngày 22/7/2024.

Thời hạn đăng ký tham gia Hội thảo: hạn cuối trước ngày 15/8/2024.

Thời gian tổ chức Hội thảo: ngày 06 tháng 09 năm 2024 (Thứ Sáu).

6. Lệ phí tham gia hội thảo: 500.000đ/ đại biểu

 Lệ phí tham dự Hội thảo bao gồm: chi phí phản biện bài viết, phí biên tập có chỉ số ISBN (bản mềm), tiệc trà (tea-break), tài liệu phục vụ hội thảo và không bao gồm chi phí đi lại, ăn ở, lưu trú trong thời gian của Hội thảo.

Thời gian đăng ký và nộp lệ phí tham dự Hội thảo trước ngày 15/8/2024.

Các đại biểu của các đơn vị đồng tổ chức được hỗ trợ 50% phí tham dự.

7. Thông tin liên lạc

TS. Trần Thị Sáu – Ban tổ chức Hội thảo (Email: sautt@due.edu.vn);

-  TS. Trần Tuấn Sơn – Ban nội dung Hội thảo (Email: sontt@due.edu.vn);

-  ThS. Dương Quỳnh Anh - Thư ký hành chính của Hội thảo (SĐT: 0236-3954243, khoahoc@due.edu.vn).

-   Website của Hội thảo: http://due.udn.vn/vi-vn/trongtaithuongmai

-   Email nhận bài của Hội thảo: hoithaoquocgia@due.edu.vn

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật – Đại học Huế, Trung tâm Trọng tài thương mại Miền Trung trân trọng kính mời Quý nhà khoa học, Quý cơ quan, doanh nghiệp tham dự và viết bài cho Hội thảo.

Toàn văn thư mời viết bài vui lòng xem tại đây

Trân trọng./.