DHKT

Thông báo v/v đăng ký học HK Hè năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên hệ chính quy

02/05/2024

Kính gửi:      - Các Khoa, đơn vị trong Trường;

- Sinh viên các lớp hệ chính quy.

           

Nhà trường sẽ tổ chức đăng ký học Học kỳ Hè năm học 2023 – 2024 cho sinh viên Hệ chính quy. Sinh viên (SV) có nhu cầu học tra cứu thời khóa biểu và thực hiện đăng ký học theo kế hoạch sau:

-         Từ 08h00 ngày 07/05/2024 đến 11h00 ngày 09/05/2024:

+ Sinh viên thực hiện đăng ký học tại trang http://tinchi.due.udn.vn. Sau khi đăng ký học thành công, SV in “Phiếu đăng ký học” thông qua Cố vấn học tập (GVCN).

+ Sinh viên có nhu cầu đăng ký chương trình trao đổi SV kỳ hè 2023-2024 thực hiện đăng ký trực tiếp tại link: https://forms.office.com/r/A4KYKEikD8. Sinh viên cần điền đầy đủ các thông tin theo Biểu mẫu để được xét duyệt tham gia chương trình. Chi tiết chương trình trao đổi SV kỳ hè 2023-2024 tại đây: http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/18740.

- Từ 09h00 ngày 15/05/2024 đến 16h00 ngày 16/05/2024: SV xem danh sách HP bị huỷ (nếu có) và đăng ký học bổ sung.

- Ngày 17/05/2024: SV xem danh sách và thời khóa biểu chính thức của các lớp học phần trong hè tại trang web của Trường.

- Từ ngày 10/06/2024 đến 16/06/2024: SV nộp kinh phí đào tạo vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đông Á.

Một số lưu ý:

- Kết quả học tập của học kỳ hè sẽ được tính chung vào kết quả học tập của học kỳ 2 năm học 2023 - 2024.

- Sinh viên đăng ký học kỳ hè không được rút học phần đã đăng ký và phải nộp kinh phí đào tạo trong thời gian quy định.

- Sinh viên cần nghiên cứu kỹ lộ trình học để xác định các HP dự kiến đăng ký.

- Sinh viên phải tự thực hiện đăng ký học bằng tài khoản cá nhân của mình.

- Mỗi SV không dùng một tài khoản đăng nhập cùng một lúc tại 2 máy hoặc mở nhiều hơn một cửa sổ.

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho các GVCN và sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.

Trân trọng!