DHKT

Lịch thi, tập huấn và hướng dẫn thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra – Đợt thi ngày 07/04/2024 và ngày 08/04/2024

03/04/2024

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Theo kế hoạch, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng vào ngày 07/04/2024 và ngày 08/04/2024.

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế được tổ chức thi vào ngày 07/04/2024. 

Thông báo chi tiết về việc tổ chức thi: Sinh viên xem tại đây.

Danh sách thi chi tiết xem tại đây.

Trân trọng.