DHKT

V/v đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2025

05/03/2024

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Công văn số 724/ĐHĐN-KHHTQT ngày 21/2/2024 của Đại học Đà Nẵng về việc đăng ký đề xuất đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ năm 2025, cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu đối với đề xuất đề tài cấp bộ:

- Bám sát nội dung, mục đích, yêu cầu được phê duyệt tại Chiến lược KHCN&ĐMST đến năm 2030; Chiến lược quốc gia về CM công nghiệp lần thứ 4 đến năm 2030; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách NN năm 2024 (đối với nội dung phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo, chip và chất bán dẫn).

- Đề xuất đề tài thực hiện các chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như Chương trình phát triển Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học Sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển).

- Đề xuất đề tài cấp bộ thông thường, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, xã hội, nhân văn và giáo dục.  

- Đề xuất đề tài định hướng ứng dụng hoặc có sản phẩm ứng dụng chuyển giao công nghệ, có khả năng thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu. 

- Đề xuất đề tài cần rõ sản phẩm đầu ra là các bài báo khoa học (WoS, Scopus, ACI, tạp chí uy tín trong nước, ...), sáng chế, giải pháp hữu ích, tài sản trí tuệ khác và các sản phẩm khác có thể định lượng được. 

- Có đào tạo thạc sĩ, tham gia đào tạo nghiên cứu sinh.

- Đảm bảo không trùng lặp với các nghiên cứu đã và đang thực hiện. 

- Xem xét, đánh giá kỹ sự cần thiết, tính khả thi, dự kiến sản phẩm và kinh phí phù hợp.

2. Yêu cầu đối với đề xuất đề tài cấp bộ thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục: 

- Không trùng với đề xuất đề tài theo mục 1.

- Đáp ứng các yêu cầu chung đối với đề xuất đề tài cấp bộ (như mục 1).

- Đề xuất sản phẩm rõ ràng, có giá trị khoa học và khả năng ứng dụng trong thực tế giáo dục Việt Nam, khuyến khích các sản phẩm là sách và công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

- Đề xuất đề tài tập trung vào các nội dung như: Đổi mới hiệu quả chương trình giáo dục các cấp học, hoàn thiện thể chế, chính sách về giáo dục – trong đó những vấn đề về đội ngũ nhà giáo, công bằng xã hội trong giáo dục, về xã hội hóa giáo dục, về phân cấp, tự chủ, đảm báo chất lượng giáo dục, chuyển đổi số trong giáo dục, xấy dựng các phương pháp luận, các chỉ số về phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

3. Lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu cụ thể của đề xuất đề tài: 

Lĩnh vực ngành nghiên cứu cụ thể của từng đề xuất đề tài cần được xác định dựa vào bảng phân loại lĩnh vực nghiên cứu khoa học được ban hành tại Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN ngày 04/9/2008 của Bộ KH&CN (ghi rõ đến mã ngành nghiên cứu đề tài – mã cấp 2).

4. Thời gian, cách thức nộp hồ sơ đề xuất đề tài 

Thời gian: trước 17h00 ngày 06 tháng 3 năm 2024 (thứ Tư). 

Hồ sơ gồm: Phiếu đề xuất đề tài và Danh mục đề xuất. 

Phương thức gửi hồ sơ:  

- Bản mềm gửi đến email: khoahoc@due.edu.vn

- Bản cứng gửi về: Phòng KH&HTQT, Phòng H302 Tòa nhà đa năng (chuyên viên Hà Nguyễn Phương Linh). 

Các mẫu hồ sơ, Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo tại link sau: https://dhkt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/linh_hnp_due_edu_vn/EhZV-aNbDYhAtb7iKVvBGWkBU6fYCoCadjNmdFewj2sVTg?e=gBJSMD

Phòng KH&HTQT đính kèm Công văn của ĐHĐN và các mẫu hồ sơ để Quý Thầy/ Cô tham khảo. 

 

Trân trọng./. 

P. KH&HTQT.