DHKT

V/v tham gia Giải thưởng KH&CN dành cho Giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024

31/03/2024

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận công văn số 653/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục & Đào tạo và công văn số 654/ĐHĐN-TCCB của Ban Tổ chức Cán bộ - Đại học Đà Nẵng về việc tham gia Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho Giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024.

Đối tượng tham gia Giải thưởng là các giảng viên không quá 35 tuổi (trước ngày 30/6/2024) có công trình nghiên cứu khoa học đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 1, 3 và 4 Điều 4 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

Công trình của giảng viên trẻ tham gia xét Giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Mỗi công trình do 01 giảng viên trẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính và số lượng thành viên tham gia không quá 05 người;
 • Công trình đã được nghiệm thu theo quy định và được công bố hoặc được ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng;
 • Công trình chưa nhận hoặc chưa đồng thời gửi tham gia bất kỳ Giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế khác tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét Giải thưởng.
 • Công trình, đề tài tham gia xét giải thưởng đảm bảo trung thực trong nghiên cứu khoa học;
 • Tính đến thời điểm xét tặng Giải thưởng, tác giả/ tập thể tác giả không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013.

Lưu ý:

 • Bài báo khoa học là sản phẩm của công trình tham gia Giải thưởng cần có lời cảm ơn hoặc chú thích là sản phẩm của công trình;
 • Không gửi bài báo khoa học tham gia Giải thưởng;
 • Giấy xác nhận ứng dụng công trình cần ghi rõ thời gian công trình bắt đầu được đưa vào ứng dụng và phải có xác nhận của đơn vị;
 • Biên bản nghiệm thu công trình phải có xác nhận của đơn vị.

Quý Thầy/ Cô có nhu cầu tham gia xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho Giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024, vui lòng hoàn thành hồ sơ theo yêu cầu sau:

 • Hai (02) Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ (Mẫu 01a);
 • Ba (03) bản báo cáo tổng kết công trình tham gia xét Giải thưởng (Mẫu 04);
 • Một (01) bộ tài liệu minh chứng liên quan đến việc công bố (đối với công trình đã được công bố) hoặc văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan có thẩm quyền (đối với công trình đã được ứng dụng trong thực tiễn); bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình đề nghị xét Giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo mẫu 10 tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có).

Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo mẫu hồ sơ tại link sau: https://dhkt-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/linh_hnp_due_edu_vn/EksIaVViFelOoT6zI7E0PdIBZT7tmyS7TEUZ2lVwpOkAEQ?e=0hcPXl

Quý Thầy/ Cô tham gia giải thưởng vui lòng điền thông tin vào form sau: https://forms.office.com/r/LLqf63NUAL

Hồ sơ bản cứng xin gửi về Phòng KH&HTQT (chuyên viên Phương Linh), bản mềm gửi qua email khoahoc@due.edu.vn trước ngày 01/04/2024 (Thứ Hai). Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp và gửi hồ sơ lên Ban Tổ chức Cán bộ theo quy định.

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại các văn bản đính kèm.

Trân trọng!

P. KH&HTQT.