DHKT

Thông báo danh sách rút HP học kỳ II/2023-2024 đối với SV khoá 48K về trước

21/02/2024

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy khoá 48K về trước.

Hiện nay đã có kết quả rút học phần đã đăng ký học ở học kỳ II năm học 2023 - 2024 (Danh sách tại đây). Đề nghị các sinh viên có liên quan tra cứu kết quả và phản hồi về Phòng Đào tạo (nếu có) (0236.3950110 - cô Thảo) trước 16h00 ngày 22/02/2024 để được giải quyết.
Trân trọng!