DHKT

Công khai luận án của NCS Lê Xuân Quỳnh

23/01/2024

Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Xuân Quỳnh trước khi bảo vệ cấp Trường


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Xuân Quỳnh

2. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của công bố thông tin về trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp – Trường hợp các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

3. Ngành: Kế toán;         Khóa K35; Mã số: 62 34 03 01

4. Người hướng dẫn khoa học:        

1. PGS.TS. Hoàng Tùng;

2. PGS. TS. Đoàn Ngọc Phi Anh

5. Những đóng góp mới của luận án

          Luận án đóng góp về mặt lý thuyết ở những điểm sau:

Một là, Luận án góp phần bổ sung vào dòng nghiên cứu hiện tại về công bố thông tin trách nhiệm xã hội bằng cách xem xét ảnh hưởng trực tiếp của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp, và ảnh hưởng gián tiếp của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp qua hai biến trung gian là lợi nhuận kỳ vọng và chi phí vốn chủ sở hữu. Các nghiên cứu xem xét ảnh hưởng trung gian của lợi nhuận kỳ vọng và chi phí vốn chủ sở hữu đến mối quan hệ giữa công bố thông tin trách nhiệm xã hội và giá trị doanh nghiệp là chưa phong phú. Luận án góp phần bổ sung và làm rõ vai trò của biến trung gian, lợi nhuận kỳ vọng và chi phí vốn chủ sở hữu, đến mối quan hệ giữa công bố thông tin trách nhiệm xã hội và giá trị doanh nghiệp, làm đa dạng dòng nghiên cứu này trong nước. Lợi nhuận kỳ vọng và chi phí vốn chủ sở hữu là những biến trung gian quan trọng để chuyển hóa công bố thông tin trách nhiệm xã hội thành thông tin hữu ích nhằm tăng lợi nhuận kỳ vọng và tiết kiệm chi phí vốn chủ sở hữu, từ đó nâng cao giá trị doanh nghiệp.

Hai là, Luận án còn bổ sung vào dòng nghiên cứu hiện nay bằng cách sử dụng mô hình cấu trúc bậc cao để làm rõ ảnh hưởng của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp. Công bố thông tin trách nhiệm xã hội có cấu trúc đa chiều, mang nhiều tầng ý nghĩa (Carroll, 1979; Donaldson & Preston, 1995). Do đó, việc sử dụng mô hình cấu trúc bậc cao sẽ làm rõ ảnh hưởng đa chiều của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đến giá trị doanh nghiệp. Thay vì mô hình hóa các khía cạnh của công bố thông tin trách nhiệm xã hội theo công bố thông tin trách nhiệm xã hội tổng thể, dựa trên một lớp khái niệm duy nhất, mô hình bậc cao tổng hợp các thành phần bậc thấp hơn thành khái niệm bậc cao đa chiều. Cách tiếp cận này làm giảm độ phức tạp mô hình, giảm số lượng các mối quan hệ trong mô hình cấu trúc, làm cho mô hình PLS-SEM trở nên tinh gọn và dễ nắm bắt hơn.

Ba là, Luận án còn góp phần làm phong phú dòng nghiên cứu về xác định lợi nhuận dự báo và chi phí vốn chủ sở hữu. Luận án sử dụng đa dạng các phương pháp dự báo lợi nhuận và đánh giá độ chính xác của các phương pháp dự báo này để chọn ra phương pháp dự báo lợi nhuận tốt nhất. Ngoài ra, Luận án còn góp phần làm phong phú dòng nghiên cứu về chi phí vốn chủ sở hữu bằng cách vận dụng phương pháp chi phí vốn chủ sở hữu ước tính, một phương pháp được sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu về tài chính kế toán hiện nay (Hou & cộng sự, 2012).

Về mặt thực tiễn, kết quả Luận án cho thấy tầm quan trọng của công bố thông tin trách nhiệm xã hội đối với việc tạo ra giá trị doanh nghiệp. Do vậy, kết quả Luận án góp phần nâng cao nhận thức của người quản lí công ty, cơ quan quản lý nhà nước cũng như các bên có liên quan về việc cần phải cải thiện mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội để từ đó nâng cao giá trị doanh nghiệp. Ngoài ra, kết quả Luận án cho thấy mỗi nội dung, mỗi khía cạnh của công bố thông tin trách nhiệm xã hội có ảnh hưởng trực tiếp khác nhau đến giá trị doanh nghiệp cũng như ảnh hưởng gián tiếp qua trung gian là lợi nhuận kỳ vọng và chi phí vốn chủ sở hữu đến giá trị doanh nghiệp. Kết quả này không chỉ góp phần bổ sung và làm phong phú vào dòng nghiên cứu hiện tại mà còn là nguồn tài liệu tham khảo để các công ty và cơ quan quản lý hoạch định chính sách, nhà đầu tư và các bên liên quan khác ra quyết định.

6. Thời gian, địa điểm đánh giá luận án: Sẽ công bố sau

7. Nội dung luận án: NCS LE XUAN QUYNH.rar