DHKT

Hướng dẫn hồ sơ hành chính & hỗ trợ công tác phí tham gia Hội thảo khoa học tại Việt Nam

30/06/2024
Kính gửi Quý Thầy Cô.

Theo quy chế chi tiêu nội bộ (QĐ 262/QĐ-ĐHKT ngày 2/2/2023) của Trường ĐHKT, Nhà trường sẽ hỗ trợ giảng viên có bài viết được chấp nhận và báo cáo tại Hội thảo khoa học tại Việt Nam (Điều 22, mục 10). Quý Thầy Cô vui lòng điền các thông tin tại form trực tuyến tại đây (hoặc link: https://forms.gle/rFq5HNYmV47a3tyu7) và làm theo hướng dẫn tại quy trình tham gia Hội thảo trong nước của Trường Đại học Kinh tế như sau:

1. Giấy mời đích danh, chương trình chi tiết (có thông tin về bài báo cáo tại Hội thảo)
2. Giấy đi đường 

3. Giấy đề nghị hỗ trợ phí tham dự Hội thảo do DUE host hoặc co-organizer (trong trường hợp DUE là đơn vị tổ chức hoặc đồng tổ chức)

Quý Thầy Cô vui lòng liên hệ các Đơn vị sau để được hỗ trợ kịp thời:

- Hồ sơ tham dự & đề nghị hỗ trợ công tác phí Hội thảo (các mục 1-2-3 trên đây): 01 bộ bản in: Phòng KH&HTQT 

- Hồ sơ thanh toán công tác phí, phí tham dự Hội thảo (các mục 1-2-3 trên đây và minh chứng thanh toán hợp lệ) -01 bộ bản in: Phòng KH-Tài chính.

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô.

P.KH&HTQT