DHKT

Thông báo kết quả xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN Tp. Đà Nẵng năm 2022

11/05/2023

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Công văn số 638/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học & Công nghệ Tp. Đà Nẵng về việc thông báo kết quả xét khen thưởng trong hoạt động KH&CN Tp. Đà Nẵng năm 2022.

Năm 2022, Trường Đại học Kinh tế đã đề nghị Sở KH&CN Tp. Đà Nẵng xét khen thưởng cho 08 giảng viên là tác giả của 12 bài báo khoa học. Kết quả, PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn và TS. Sử Ngọc Diệp đã được nhận khen thưởng của UBND Tp. Đà Nẵng cho hạng mục tác giả có bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Cụ thể, PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn được khen thưởng cho 04 bài báo khoa học và TS. Sử Ngọc Diệp được khen thưởng cho 02 bài báo khoa học.

TT

Cá nhân được khen thưởng

Tên bài báo được khen thưởng

Tạp chí đăng bài

Thời gian đăng bài

Nhóm tác giả bài báo (ghi theo thứ tự như nêu trong bài báo)

1

PGS.TS. Đặng Hữu Mẫn

Does managerial tone matter for stock liquidity? Evidence from textual disclosures

Finance Research Letters (SSCI, Q1)

8/2022

Man Dang, Premkanth Puwanenthiren, Manh Toan Nguyen, Viet Anh Hoang, Mieszko Mazur, Darren Henry

Does policy uncertainty predict the death of M&A deals?

Finance Research Letters (SSCI, Q1)

5/2022

Man Dang, Darren Henry, Hong An Thai, Xuan Vinh Vo, Mieszko Mazur

Audit quality and seasoned equity offerings methods

International Review of Financial Analysis (SSCI, Q1)

10/2022

Man Dang, Premkanth Puwanenthiren, Cameron Truong, Darren Henry, Xuan Vinh Vo

Strategic archetypes, credit ratings, and cost of debt

Economic Modelling (SSCI, Q1)

9/2022

Man Dang, Premkanth Puwanenthiren, Edward Jones, Thieu Quang Nguyen,
Xuan Vinh Vo, Sivathaasan Nadarajah

2

TS. Sử Ngọc Diệp

Modeling consumers’ trust in mobile food delivery apps: perspectives of technology acceptance model, mobile service quality and personalization-privacy theory

Journal of Hospitality Marketing and Management (SSCI, Q1, IF=9.821)

1/2022

Diep Ngoc Su, Nguyen An Ngoc Nguyen, Ly Ngoc Thi Nguyen, Tuan Trong
Luu & Duy Quy Nguyen-Phuoc

How does quality of mobile food delivery services influence customer loyalty? Gronroos’s service quality perspective

International Journal of Contemporary Hospitality Management (SSCI, Q1, IF=9.321)

5/2022

Diep Ngoc Su, Duy Quy Nguyen-Phuoc, Tien Hanh Duong, My Thanh Dinh Tran, Tuan Trong Luu, Lester W.Johnson

 

Thông tin chi tiết về việc khen thưởng, Quý Thầy/ Cô vui lòng xem tại Công văn và Quyết định tại đây.

Phòng KH&HTQT tin tưởng rằng, với sự năng nổ và nghiêm túc trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, các giảng viên Trường Đại học Kinh tế sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu hơn nữa trong tương lai, góp phần khẳng định vị thế của DUE trong lĩnh vực nghiên cứu.

 

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT.