DHKT

Hướng dẫn tổ chức giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo đại học chính quy đối với các khóa 46K về trước

14/02/2023

Kính gửi:  - Các Khoa, Đơn vị trong trường;

- Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

 

Khi thực hiện rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo (CTĐT) bậc đại học từ năm 2021, một số học phần trong CTĐT ban hành năm 2020 trở về trước không còn được giảng dạy trong CTĐT từ năm 2021 trở về sau. Căn cứ các Biên bản họp Hội đồng xét công nhận và chuyển đổi tín chỉ trình độ đại học, Nhà trường thông báo việc tổ chức giảng dạy các học phần này từ học kỳ II năm học 2022-2023 như sau:

1.     Đối với các học phần (HP) bắt buộc dạng lý thuyết:

+ Sinh viên đăng ký học ghép với các HP thay thế tương ứng trong Danh mục các học phần thay thế .

+ Riêng đối với các HP thay thế có kèm yêu cầu thực hiện thêm đề án/chuyên đề (trừ các HP tiếng Anh), Nhà trường vẫn sẽ tiếp tục mở lớp đối với các HP trong CTĐT 2020 về trước đến hết Học kỳ I năm học 2024-2025. Đề nghị các sinh viên chưa học hoặc có nhu cầu học lại/học cải thiện các HP này tập trung đăng ký theo quy định. Sau thời gian này, Nhà trường sẽ không mở các lớp HP này nữa. Các trường hợp đặc biệt cần làm đơn để trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

2.     Đối với các học phần bắt buộc dạng Thực hành, Đề án: Nhà trường vẫn sẽ tiếp tục mở lớp đối với các HP này. Sinh viên vẫn đăng ký học theo chương trình đào tạo cũ.

3.     Đối với các học phần tự chọn: Sinh viên đăng ký các HP tự chọn còn lại trong chương trình đào tạo cũ.

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110) để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân trọng!