DHKT

Công khai luận án của NCS Nguyễn Phương Hà

27/12/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN


1. Họ và tên: Nguyễn Phương Hà

2. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tính thanh khoản của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

3. Ngành: Kế toán; Mã số: 62340301

4. Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Trương Bá Thanh

5. Những đóng góp về mặt học thuật, lý luận

Thứ nhất, luận án đã xây dựng được hàm phân biệt nhằm tính điểm thanh khoản công ty (Liquidity Score - LS) dựa trên sự tổng hợp của ba chỉ tiêu đo lường tính thanh khoản gồm tỷ số thanh toán hiện tại, chu kỳ chuyển đổi tiền và tỷ số dòng tiền hoạt động kinh doanh. Cho đến thời điểm hiện tại, luận án là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam sử dụng phương pháp phân tích tách biệt để xây dựng mô hình đo lường, đánh giá thanh khoản công ty một cách toàn diện và đầy đủ các khía cạnh, đồng thời xác định được ngưỡng phân biệt nhằm phân loại công ty có thanh khoản tốt và công ty có thanh khoản xấu.

Thứ hai, luận án cũng xây dựng được mô hình xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của công ty bao gồm nhân tố đặc thù doanh nghiệp và nhân tố kinh tế vĩ mô. Đây là một trong số ít các nghiên cứu tại Việt Nam đánh giá vai trò của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến tính thanh khoản công ty.

Thứ ba, luận án đã xây dựng được mô hình ảnh hưởng của tính thanh khoản công ty đến tính thanh khoản cổ phiếu, và cho đến thời điểm hiện tại, đây là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam đánh giá vai trò của tính thanh khoản trên phương diện tài chính của một công ty đến tính thanh khoản cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường của công ty đó.

Cuối cùng, với bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam, cụ thể là các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, các kết quả nghiên cứu của luận án sẽ đóng góp cơ sở lý thuyết về tính thanh khoản công ty trên thế giới nói chung và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản trị cũng như các nhà đầu tư tại Việt Nam nói riêng.

6. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Sử dụng phương pháp phân tích tách biệt để tính điểm thanh khoản thông qua hàm phân biệt LS với các tỷ số thanh khoản được tác giả đề xuất gồm tỷ số thanh toán hiện tại, chu kỳ chuyển đổi tiền và tỷ số dòng tiền hoạt động, kết quả của luận án cho thấy công ty có giá trị LS < -0,349 là công ty có thanh khoản tốt với lợi nhuận tạo ra từ tài sản đảm bảo để trang trải chi phí vốn trong kỳ; công ty có giá trị LS > 0,299 là công ty không thể đảm bảo trang trải chi phí vốn với lợi nhuận tạo ra trong kỳ và tương ứng với thanh khoản kém; và công ty có thanh khoản nằm trong diện cảnh báo khi -0,349 < LS < 0,299. Dựa vào kết quả này, các nhà quản trị cũng như các nhà đầu tư có thể sử dụng để tính toán và đối chiếu xem công ty mình quan tâm có điểm thanh khoản nằm trong vùng nào, từ đó có thể đưa ra đánh giá về tình hình thanh khoản của công ty đó.

Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy tính thanh khoản công ty chịu tác động đáng kể bởi các nhân tố đặc thù doanh nghiệp gồm quy mô, đòn bẩy, số ngày vòng quay nợ phải thu, số ngày vòng quay hàng tồn kho, tăng trưởng doanh thu và chi phí tài sản cố định. Bên cạnh đó, tính thanh khoản công ty cũng chịu sự ảnh hưởng đáng kể bởi các điều kiện kinh tế vĩ mô của quốc gia gồm tổng sản phẩm quốc nội, lãi suất ngắn hạn và tỷ giá hối đoái. Vì vậy, để nâng cao tính thanh khoản của công ty, nhà quản trị cần quan tâm và hiểu rõ mối quan hệ giữa các nhân tố đặc thù của công ty và các nhân tố kinh tế vĩ mô với tính thanh khoản công ty, từ đó đưa ra những quyết định kinh doanh cũng như quyết định tài chính nhằm tránh rủi ro rơi vào tình trạng mất thanh khoản.  

Kết quả nghiên cứu của luận án cũng khẳng định rằng mức độ thanh khoản của cổ phiếu đang lưu hành của các công ty trên HOSE chịu sự ảnh hưởng đáng kể từ thanh khoản công ty. Cả hai loại thanh khoản này đều là vấn đề sống còn của công ty, đặc biệt là các công ty có cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán, do đó, nhà quản trị cần lưu ý việc duy trì tình trạng tốt của loại thanh khoản này phải đảm bảo không làm giảm sút loại thanh khoản còn lại.

7. Thời gian bảo vệ: Sẽ công bố sau

8. Toàn văn luận án: xem chi tiết tại đây

https://drive.google.com/file/d/1-YoJRmKK9iSu_m5yK0gnkKSZzwDVp3vu/view?usp=share_link